castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Bon Govern

 

Caixa d’Enginyers ha establert un model de negoci capaç de proporcionar valor afegit als seus grups d’interès, el qual es basa en l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança, qualitats que han acompanyat l’Entitat des de la data de la seva creació.

Amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament de pràctiques de Bon Govern al si de l’Entitat, Caixa d’Enginyers aplica polítiques i normes internes que afavoreixen la seva implementació, control i seguiment. D’aquesta manera, l’Entitat disposa de mecanismes que li permeten oferir informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els seus integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible.

Codi ètic

El Codi ètic de Caixa d’Enginyers estableix els valors, principis i normes d’actuació que regeixen l’Entitat i les actuacions diàries que fan tots els seus professionals. Així doncs, el Codi constitueix una eina que promou el desenvolupament de les tasques professionals d’empleats, directius i membres dels òrgans de govern sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència. L’Entitat complementa les normes d’actuació incloses en el Codi ètic mitjançant l’elaboració i la implantació de normes d’actuació sobre matèries concretes. El Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del Mercat de Valors (RIC) n’és un exemple.

Amb la voluntat de fer partícips tots els seus treballadors en matèria de conducta ètica, Caixa d’Enginyers posa a la seva disposició el “Canal Ètic”, un canal de denúncia a través del qual poden notificar possibles incompliments del Codi i/o de les normes que el desenvolupen.

El Comitè de Control Intern, la tasca del qual és monitoritzar les normes de conducta implantades, és l’òrgan encarregat de fer el seguiment i la resolució dels possibles incompliments detectats i reportats per aquest canal. Sobre aquesta qüestió, i si s’escau, el Comitè de Control Intern reporta als òrgans de govern els aspectes següents:

• Deficiències detectades en els procediments i/o controls interns que poden posar en risc la integritat corporativa de l’Entitat i promoure la seva resolució.

• La relació de tasques de control dutes a terme per al compliment dels criteris i de les pautes d’actuació continguts en el Codi.

• Accions realitzades per resoldre els conflictes ètics que poden aflorar en el decurs de les operacions de l’Entitat, i adoptar les mesures que siguin necessàries.

 

 

Política de remuneracions

Caixa d’Enginyers té la voluntat de ser transparent en tots els àmbits de la seva gestió, inclosos també els aspectes retributius, per la qual cosa du a terme mesures específiques en la matèria. 

L’Entitat compta amb una Política de remuneracions aprovada pel Consell Rector, que defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent. Pel que fa als òrgans de govern, els Estatuts Socials de Caixa d’Enginyers estableixen que als membres del Consell Rector se’ls reintegraran les despeses associades a l’acompliment de la seva funció; a més, podran ser compensats per l’assistència a les sessions del Consell Rector i a les seves comissions delegades, així com per la realització de qualsevol altra activitat o funció pròpia del seu càrrec, mitjançant el pagament de dietes que serà fixat i autoritzat per l’Assemblea General.

Una altra mostra de la transparència retributiva de Caixa d’Enginyers és la publicació anual de l’Informe de Rellevància Prudencial. Aquest document posa a l’abast dels grups d’interès informació sobre les remuneracions meritades a favor dels membres del Consell, del Comitè de Direcció i dels titulars de funcions clau i de control intern, entre d’altres.

Gestió de conflictes d’interès

Els Estatuts de Caixa d’Enginyers, el seu Codi ètic i altres polítiques internes de desenvolupament estableixen normes de conducta que permeten prevenir possibles situacions de conflictes d’interès. D’aquesta manera, aquestes normes especifiquen que en cas d’operacions o serveis cooperativitzats a favor de membres del Consell, de les seves comissions delegades, de la Direcció General o de les persones que hi estan vinculades, dins dels límits indicats legalment, aquell es considerarà en conflicte d’interessos i no podrà participar en la votació.

Així mateix, es determina que els acords del Consell o de la Comissió Executiva sobre les operacions esmentades anteriorment s’adoptaran necessàriament mitjançant votació secreta, amb la inclusió prèvia de l’assumpte en l’ordre del dia amb la claredat que cal, i per majoria no inferior als dos terços del total dels consellers. Una vegada celebrada la votació secreta i s’hagi proclamat el seu resultat, serà vàlid fer constar en acta les reserves o discrepàncies corresponents pel que fa a l’acord adoptat.

 

Idoneïtat dels òrgans de govern

L’Entitat disposa d’una política de selecció i nomenaments aprovada pel Consell Rector, que estableix la necessitat d’avaluar la idoneïtat del candidat tenint en compte aspectes de rellevància com la trajectòria i experiència professional i els seus coneixements, els quals han de ser adequats a les funcions que han d’exercir.

És per això que Caixa d’Enginyers pot assegurar que el Consell, en el seu conjunt, disposa de les competències adequades per al desenvolupament de les seves funcions i la bona governança de l’Entitat, segons la seva escala, mida i complexitat. Mitjançant l’aplicació correcta dels procediments de selecció s’eviten tendències que podrien arribar a comportar situacions discriminatòries, passant a constituir-se la diversitat d’experiències i de coneixements com a aspectes altament valorats a l’hora de seleccionar els membres del Comitè.

 

< Estructura organitzativa Equip humà >