castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Comunitat

6.3.1 Fons d’Educació i Promoció

Caixa d’Enginyers disposa d’un Fons d’Educació i Promoció, la finalitat del qual és el finançament d’activitats que tinguin per objectiu:

• La formació i educació dels socis i treballadors de la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius, o en matèries específiques de la seva activitat societària o laboral i altres activitats cooperatives.

• La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.

• La promoció cultural, professional i assistencial de l’entorn local o de la comunitat en general, així com la millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i les accions de protecció mediambiental.

Caixa d’Enginyers, que destina al Fons com a mínim el 10% del seu excedent per dotar-lo de recursos suficients per assolir els objectius establerts, ha dedicat un total de 734 milers d’euros durant l’exercici 2015.

L’Entitat, convençuda de la importància de continuar promovent actuacions en aquest sentit, ha definit, per a l’exercici 2016, un pressupost de 780 milers d’euros, el desglossament del qual es presenta tot seguit.

 

 

 

6.3.2 Fundació Caixa d’Enginyers

Caixa d’Enginyers sempre ha tingut un important compromís amb la societat mitjançant l’Associació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers, la qual, des del naixement de l’Entitat com a entitat cooperativa de crèdit el 1967, va dur a terme la seva obra social. Aquesta Associació va donar pas al naixement de la Fundació a finals de l’any 2010. La Fundació Caixa d’Enginyers, entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, neix amb la voluntat de dur a terme aquest compromís social encarregant-se de gestionar els recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats per al foment d’una societat més justa, lliure i cohesionada.

La Fundació disposa d’un pla anual, elaborat pel Patronat, de les actuacions pròpies que cal desenvolupar o d’aquelles en què s’empararà. Les línies d’actuació pròpies de la Fundació, és a dir, aquelles actuacions que suposin una millora de la qualitat de vida, que facilitin la reinserció social i laboral, especialment dels col·lectius més desfavorits, que protegeixin el medi natural i que fomentin la innovació, la formació i l’excel·lència professional, així com la cultura i l’esport, constitueixen les actuacions prioritàries.

En aquests cinc anys de vida, la Fundació ha canalitzat bona part de les actuacions de caràcter social dutes a terme per Caixa d’Enginyers, i així s’ha consolidat com un dels vehicles més importants per al desenvolupament d’aquest compromís social de Caixa d’Enginyers. Des del seu naixement, la Fundació ha impulsat més de 270 projectes, ha destinant més de 2 milions d’euros a col·laboracions i ha atorgat més de 150 beques i premis. Un total de 36 candidats s’han presentat al concurs Idees Meeting Point, 250 candidats a la Beca Isabel P. de Trabal, 76 als Premis Emprenedoria i més de 1.100 persones aturades s’han inscrit a cursos.

La Fundació Caixa d’Enginyers promou i utilitza el diàleg i els principis cooperatius per reforçar la cohesió social i aporta iniciatives per solucionar els problemes que la nostra societat té plantejats en diferents àmbits. La Memòria Social de la Fundació detalla anualment les activitats que du a terme en els diferents àmbits d’actuació.

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Medi ambient 

Caixa d’Enginyers és conscient de la importància d’actuar de forma responsable en matèria de protecció al medi ambient. Els esforços destinats a mantenir la seva política de millora contínua en la gestió ambiental en són una mostra.

Un dels principals impactes ambientals associats a l’activitat que Caixa d’Enginyers du a terme a les seves oficines és el consum de paper. Amb la voluntat de minimitzar-lo, es promou el consum responsable de paper entre el personal i s’apliquen criteris ambientals a l’hora de dissenyar tots els documents operatius, una actuació que permet, al seu torn, reduir el consum de tintes de color.

La ferma aposta per la banca digital, que possibilita als socis interactuar fàcilment i amb total flexibilitat amb l’Entitat a través d’ordinadors, telèfons i dispositius mòbils, i la tramesa de documentació als socis mitjançant correspondència electrònica en comptes d’ordinària (Servei e-docs) són d’altres mesures destacables desenvolupades en la matèria.

Atesa la impossibilitat avui dia d’eliminar en tot l’ús de paper, Caixa d’Enginyers utilitza un gran percentatge de paper amb l’ecoetiqueta FSC, una certificació que acredita que procedeix de boscos gestionats de forma responsable.

En relació amb el consum d’energia, al llarg del 2015 Caixa d’Enginyers ha continuat apostant per l’ús d’equips i sistemes d’automatització i control en algunes de les seves oficines. L’ús de sistemes d’inmòtica, per controlar de manera efectiva el funcionament de climatització, il·luminació i d’altres instal·lacions consumidores d’energia, permet a l’Entitat millorar l’eficiència energètica i operacional i, alhora, reduir el seu impacte en matèria de canvi climàtic.

Una altra de les actuacions que comporten una reducció i optimització del consum elèctric de l’Entitat és la millora de les instal·lacions i equips d’il·luminació a les oficines. 

Des del 2014, Caixa d’Enginyers du a terme la instal·lació de bombetes de baix consum en substitució de llums menys eficients, així com la incorporació de mecanismes d’encesa automàtica a les zones de pas. 

El Grup Caixa d’Enginyers, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, col·labora amb entitats i organitzacions ecologistes amb la finalitat de dur a terme iniciatives que permetin protegir el patrimoni natural.

Al llarg de l’any, la Fundació ha donat continuïtat a dos projectes rellevants en matèria de biodiversitat i lluita contra el canvi climàtic. D’una banda, ha mantingut la col·laboració amb Acciónatura per a la conservació dels boscos madurs, i de l’altra, ha compensat les emissions generades per l’activitat durant el període 2013-2014 mitjançant la compra de crèdits de carboni a través de “Clean CO2 Certified” en el marc de l’estratègia de gestió de carboni iniciada el 2011.

 

 

 

 

6.3.4. INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE 

Caixa d’Enginyers és la primera i única cooperativa de crèdit que és membre de Spainsif, una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades en promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya. La missió d’aquest Fòrum Espanyol d’Inversió Socialment Responsable és fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d’inversió per tal de contribuir així al desenvolupament sostenible.

Com a membre de Spainsif, i d’acord amb la seva missió, des de 2006
Caixa d’Enginyers ofereix, entre els seus productes i serveis, alternatives d’Inversió Socialment Responsable com ara el fons d’inversió Fonengin ISR o el pla de pensions ISR, Caixa Enginyers Global Sustainability ISR.  D’aquesta manera, queda reflectit el compromís social de l’Entitat.

D’altra banda, des del 2014 Caixa Enginyers Gestió està adherida als principis d’inversió responsable coneguts com a principis PRI d’àmbit internacional. PRI és una organització la iniciativa de la qual és promoure l’aplicació de criteris extra financers en la presa de decisions d’inversió. Els seus principals promotors són l’UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades amb les Nacions Unides.

El fet de formar part d’aquesta organització suposa fer, per a Caixa d’Enginyers Gestió SGIIC, un pas més cap a un model de gestió sostenible. D’aquesta manera, l’Entitat reafirma la seva estratègia de consolidació i manté una visió de creixement a llarg termini.

 

 

< Socis Mercats financers >