castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Creació de valor compartit per als grups d’interès

Caixa d’Enginyers desenvolupa la seva activitat al si de la societat i, per tant, influeix sobre altres integrants d’aquesta societat. A continuació es relacionen els grups d’interès identificats amb els quals interactua l’Entitat i que es troben representats per mitjà del Consell Rector, en el seu conjunt, i dels seus Comitès corresponents.

Socis/Clients: són el centre de l’activitat de l’Entitat. El compromís de l’Entitat amb els seus socis/clients es fonamenta en la creació de valor a llarg termini, garantint la igualtat de drets, oferint la màxima transparència informativa i fomentant el diàleg continu a través dels canals existents.

Empleats: la gestió de persones promou i acompanya els professionals perquè es formin i es desenvolupin respectant els principis d’igualtat d’oportunitats i de conciliació de la vida personal i professional. Mitjançant el desenvolupament d’un model d’interrelació i organització entre els professionals, les persones poden potenciar el seu talent, les seves competències i les seves habilitats, aspecte valorat com a molt rellevant en matèria de generació de valor a l’Entitat. Oferir oportunitats de desenvolupament impulsant el talent a través de programes formatius de referència, promovent la diversitat i facilitant mesures de conciliació de la vida professional i personal és el compromís de Caixa d’Enginyers amb les persones que la conformen.

Proveïdors: les entitats del Grup apliquen criteris corporativament establerts que regulen l’adquisició de béns i serveis, de manera que promoguin, sempre que sigui possible, la concurrència d’una pluralitat de proveïdors de béns i serveis, assegurin que les adquisicions de béns i serveis es produeixen conciliant la recerca de les condicions més avantatjoses per al Grup Caixa d’Enginyers en cada transacció, amb el manteniment del valor, i garanteixi l’objectivitat i transparència dels processos de decisió.

Societat: com a model de banca cooperativa, Caixa d’Enginyers s’ha caracteritzat des de la seva creació per la incorporació de la responsabilitat social en la seva gestió de govern. Així doncs, a l’aposta de l’Entitat per la innovació, la constant de creixement i el desenvolupament de les millors pràctiques institucionals, se suma l’activitat de responsabilitat social, que està estretament relacionada amb l’ètica, els principis i la cultura dels valors de l’Entitat. A través de la Fundació Caixa d’Enginyers, es materialitzen les accions de promoció de l’enginyeria en l’entorn social, de promoció de l’educació i la cultura, així com la contribució al foment del talent i l’excel·lència.

 

 

< Solvència