castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Equip humà

 

6.1.1 Perfil de la plantilla

Un dels pilars bàsics per a Caixa d’Enginyers és el seu equip humà. En aquest sentit, Caixa d’Enginyers procura oferir a les persones la possibilitat de formar-se i de desenvolupar una carrera professional dins de l’Entitat. L’objectiu que es persegueix és el de disposar d’un equip humà consolidat i capacitat per desenvolupar els serveis que l’Entitat ofereix als seus socis.

 

 

 

 

6.1.2 Igualtat d’oportunitats

A Caixa d’Enginyers creiem que les persones han de disposar de les mateixes possibilitats per accedir a un lloc de treball, així com de promocionar-se dins de l’Entitat. Per aquest motiu, treballem perquè totes les persones que formen part del nostre equip disposin d’aquesta igualtat d’oportunitats.

Amb la finalitat de perseguir aquest objectiu, Caixa d’Enginyers ha dut a terme diverses actuacions com ara la disposició d’un Pla d’Igualtat a través del qual es promou la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en tots els nivells de l’organització. A més, es va elaborar un manual de comunicació que introdueix l’enfocament de gènere en les accions de comunicació fetes per l’Entitat; aquest manual és una eina per assegurar la igualtat de gènere en totes les comunicacions.

El desenvolupament de mesures per assegurar la conciliació de la vida personal i laboral té també una incidència positiva sobre la igualtat d’oportunitats. El Manual Corporatiu de l’Entitat, accessible a tot l’equip humà, recull totes les mesures de conciliació de la vida professional amb la personal i familiar. Caixa d’Enginyers ofereix a les persones treballadores l’opció de jornada flexible, acollir-se a permisos parentals, la possibilitat de disposar de dues llicències no retribuïdes anualment o la realització de jornada intensiva en vigílies de dies festius i durant el mes d’agost. 

Avui dia, Caixa d’Enginyers té una plantilla que està constituïda per un 44,21% de dones i un 55,79% d’homes, una proporció que s’ha mantingut estable en els últims anys. Malgrat que en determinades categories professionals hi ha més presència d’homes que de dones, tant la remuneració com les condicions laborals s’han anat equiparant entre els dos gèneres. Actualment, el salari bàsic dels professionals coincideix amb el salari mínim segons conveni, i és el mateix per a homes i dones.

6.1.3 Formació

A Caixa d’Enginyers, la formació de les persones és molt important per comptar amb professionals altament formats i qualificats i per al propi desenvolupament professional de les persones. Per aquesta raó, Caixa d’Enginyers compta amb un Pla de Formació anual que s’elabora a partir de les necessitats de formació detectades en les diferents àrees i departaments de l’Entitat. D’aquesta manera, les persones es preparen constantment per potenciar el seu talent, les seves competències i les seves habilitats, de manera que el desenvolupament d’un model d’interrelació i d’organització entre els professionals és un dels aspectes més rellevants de la generació de valor a l’Entitat.  

Durant l’any 2015 s’han dut a terme diferents accions formatives a les quals han assistit 1.982 participants i han representat 24.450 horas de formació (65,80 hores per professional). Entre les accions realitzades cal destacar la continuació del projecte de certificació de tots els professionals de la xarxa comercial en la certificació EFA (European Finantial Advisor), la formació en valors corporatius per a nous empleats, un curs de direcció i lideratge i formació en productes asseguradors centrats en el col·lectiu d’autònoms. A més, per a la formació en anglès s’ha establert una ajuda d’estudis (copagament). 

Anualment es du a terme una avaluació de l’acompliment per tal de conèixer les necessitats formatives i de gestionar el desenvolupament i les carreres professionals de les persones treballadores. Aquest any 2015 s’han establert objectius propis per a tots els professionals del Grup Caixa d’Enginyers vinculats al sistema de retribució variable.

 

 

 

6.1.4 Seguretat i salut laboral

A Caixa d’Enginyers vetllem per la salut i el benestar de les persones que formen part del nostre equip humà. Per això, l’Entitat compta, d’una banda, amb el Comitè de Seguretat i Salut format per representants de l’empresa i dels treballadors, i de l’altra, disposa d’un Servei de Prevenció Mancomunat. Aquest Servei de Prevenció és l’encarregat de dur a terme l’avaluació de riscos d’accidents laborals, les revisions mèdiques i les actuacions de sensibilització i promoció dels hàbits de vida saludables entre la plantilla.

El 2012 vam iniciar el projecte “Conducta preventiva responsable”, a través del qual s’han dut a terme diverses actuacions de comunicació, formació i sensibilització encaminades a la difusió d’hàbits de vida saludable entre les persones. Aquest any hem celebrat la “Wellness Week”, una setmana dedicada a conscienciar de la importància dels hàbits de vida saludable amb tallers sobre alimentació, esport, etc.

Des de fa diversos anys participem en un campionat de futbol interempresarial amb un equip de professionals de
Caixa d’Enginyers. També comptem amb un grup de “Runners” i de “Bikers”, que han participat en diverses carreres oficials. A més, durant el 2015 s’ha mantingut el conveni amb una cadena de gimnasos gràcies al qual els professionals gaudeixen, a més d’una subvenció mensual per part de Caixa d’Enginyers, d’una tarifa amb un descompte especial.

A més, s’ha iniciat el camí per a la creació d’un voluntariat corporatiu, s’ha participat en el projecte EFEC d’educació financera per a alumnes de l’ESO i també en la campanya de recollida d’aliments del Banc d’Aliments.

Caixa d’Enginyers també posa a la disposició dels seus empleats una sèrie de beneficis socials com són una assegurança de vida i accident, un pla de pensions i una assegurança de salut. També se’ls proporcionen condicions preferents en diferents productes i serveis bancaris.

 

 

6.1.5 Relació amb l’alta direcció

Actualment, Caixa d’Enginyers té dos mecanismes per assegurar una comunicació directa entre l’equip humà i la Direcció General: els Comitès d’Empresa i els “Esmorzars amb Direcció General”.

Els dos Comitès d’Empresa de Barcelona representen les persones treballadores davant dels òrgans directius de l’Entitat. Aquests Comitès suposen un mecanisme de participació, a través dels quals la plantilla pot fer arribar les seves propostes a la Direcció. D’altra banda, des de fa diversos anys es realitzen els “Esmorzars amb Direcció General”. A través d’aquesta iniciativa, quinzenalment un grup reduït de persones de la plantilla, que ha estat escollit a l’atzar, es reuneix amb la Direcció General en un entorn informal per a un intercanvi d’idees i propostes, de manera que les persones puguin fer arribar els seus dubtes a l’alta direcció de l’Entitat. 

També s’ha donat un impuls a la “Bústia de suggeriments”, que pretén facilitar la participació i recollir millores i propostes innovadores per part dels professionals.

Tota la plantilla de l’Entitat està coberta pel Conveni Col·lectiu de les Cooperatives de Crèdit, mitjançant el qual es regeix actualment el règim salarial dels treballadors i treballadores de Caixa d’Enginyers. Aquest any també s’ha treballat en el posicionament del Grup Caixa d’Enginyers com a marca ocupadora; és per aquesta raó que s’ha creat un portal en una coneguda web d’ocupació i s’ha dinamitzat el grup de LinkedIn Team format per professionals del Grup especialment actius en aquesta xarxa social.

D’altra banda, s’ha creat la figura del “Human Ressources Business Partner” (HRBP), que facilitarà més alineament i proximitat entre les necessitats i l’estratègia del negoci i l’àrea de persones. Així mateix, aquest any hem procedit a realitzar una nova enquesta de clima amb una segmentació més gran, la qual ens ha proporcionat més informació sobre la situació. També hem efectuat l’enquesta de tancament del pla estratègic
2013-2015.

 

   

 

< Bon Govern Socis >