castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Estructura organitzativa

Caixa d’Enginyers ha subscrit el compromís de dur a terme les seves activitats sota principis ètics, de transparència i de bon govern, de tal manera que dóna resposta als requisits dels seus diferents grups d’interès.

L’Assemblea General, el Consell Rector i, com a organisme delegat d’aquest Consell, la Comissió Executiva són els òrgans de govern que exerceixen funcions de control i gestió de l’Entitat. L’Entitat també té el suport de dues comissions assessores i de supervisió, la Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que afavoreixen el control i la democràcia interna de Caixa d’Enginyers.

Sota la dependència del Consell Rector, la Direcció General participa en el control i la gestió de l’Entitat, funcions que queden recollides en els seus Estatuts. El Comitè de Direcció, el màxim òrgan de govern intern de gestió i control de l’Entitat, depèn d’aquesta Direcció.

L’organigrama següent mostra l’estructura organitzativa i de govern de l’Entitat.

 

 

 

Assemblea General

Constitueix el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social, i el seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els Estatuts de l’Entitat. Integrada pels socis o els seus representants, té la facultat per debatre sobre assumptes del seu interès i prendre decisions obligatòries, sempre que no siguin competència de cap altre òrgan social de l’Entitat. Entre les seves funcions hi ha la de fixar la política general de la Cooperativa.

 

Consell Rector

Principal òrgan d’administració, és responsable del govern, l’alta gestió i la representació de la Caixa d’Enginyers. Es compon de tretze membres titulars, president, vicepresident, secretari i deu vocals. Dotze dels titulars són elegits entre els socis en votació secreta pel nombre de vots més alt de l’Assemblea General. El membre que resta és un treballador de l’Entitat elegit per votació dels empleats, i el seu mandat té la mateixa durada que el de la resta de consellers.

Les facultats representatives del Consell Rector s’estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l’objecte social. El Reglament Intern de Funcionament del Consell recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions, entre les quals es troba la competència per establir les directrius generals d’actuació i per exercir totes les facultats que no estiguin reservades per llei o pels Estatuts a altres òrgans socials. El Consell es reuneix tantes vegades com calgui per a l’acompliment correcte de les seves funcions, i com a mínim 6 vegades l’any.

En el cas del president, li corresponen com a funcions addicionals més rellevants la representació legal de l’Entitat, la convocatòria de sessions dels òrgans socials dels quals forma part, la vigilància i el compliment dels acords societaris, la firma social i l’execució dels acords adoptats pels òrgans socials.

 

Comissió Executiva

Constituïda pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dues vocals del Consell Rector, la Comissió Executiva és l’òrgan que exerceix les facultats delegades per aquest Consell respecte a la gestió i administració, llevat d’aquelles que per imperatiu legal resultin indelegables, i que estan recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió es reuneix un mínim de 12 vegades l’any.

El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

 

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió delegada del Consell Rector, de naturalesa supervisora i d’assessorament en matèria de remuneracions, selecció i nomenament de membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. És responsable de l’anàlisi i del seguiment periòdic de la política de selecció, nomenaments i cessament dels càrrecs esmentats anteriorment, així com de la Política Retributiva, assegurant perquè estigui alineada amb una gestió sana i prudent de l’Entitat. La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals, sent un d’ells el Conseller Laboral. La Comissió, que es reuneix amb una periodicitat mínima anual, disposa d’un Reglament Intern de Funcionament aprovat pel Consell Rector, en el qual es recullen les funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions esmentades anteriorment

 

Comissió de Auditoría y Riesgos

Comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les atribucions delegades. El seu objectiu és assessorar el Consell en la determinació i el seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’àrea de control intern de l’Entitat. Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i està composta per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals. El Reglament Intern de Funcionament de la Comissió, aprovat pel Consell Rector, recull les funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions esmentades anteriorment.

 

Direcció General

El Director General és designat pel Consell Rector i, sota la seva dependència, exerceix les atribucions de l’administració empresarial ordinària de l’Entitat a partir dels criteris de direcció establerts pel Consell. Les atribucions se li atorguen mitjançant una escriptura pública d’apoderament i les seves funcions queden definides en els Estatuts Socials de l’Entitat.

 

Comitè de Direcció

Òrgan intern dependent de la Direcció General, que té facultats generals en organització i gestió empresarial i coordina les diferents àrees de negoci i altres àrees clau de l’Entitat. El Comitè es reuneix amb una periodicitat quinzenal i el componen les direccions següents:

• Direcció General

• Subdirecció General Àrea de Control Intern

• Subdirecció General Àrea Comercial

• Direcció de Gestió Global del Risc

• Direcció Financera

• Direcció de Back Office Centralitzat

• Direcció de Persones

• Direcció de Sistemes d’Informació i Tecnologia

• Direcció de Negoci Bancari

• Direcció de Responsabilitat Social Corporativa i de Comunicació

 

Comitès de gestió i supervisió de l’activitat de l’Entitat

Caixa d’Enginyers compta amb el suport d’una sèrie de comitès, responsables de la presa de decisions en matèria d’impactes econòmics, reguladors i de negoci de l’Entitat, que són els següents:

• Comitè Executiu

• Comitè de Negoci

• Comitè de Supervisió i Seguiment d’Immobles Adjudicats

• Comitè de Qualitat

• Comitè MiFID-RIC/AM

• Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals

• Comitè de Política Global del Risc

• Comitè de Crèdits

• Comitè de Política Creditícia

• Comitè de Mercats Financers

• Comitè de Seguretat i Salut

• Comitè de Control Intern

 

 

< La nostra activitat Bon Govern >