castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Informe de l’activitat

9.1.1 Actiu

L’actiu total del Grup, en data 31 de desembre de 2015, és de 2.367.369 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 8,92% respecte al tancament de l’exercici 2014. La principal variació correspon a les inversions en valors representatius de deute, que han passat de 1.084.738 milers d’euros a 811.468 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament, la qual cosa representa una disminució de 273.270 milers d’euros (-25,19%, en termes relatius).

 

 

 

En conjunt, els valors representatius de deute, altres instruments de capital i derivats de negociació han passat d’1.103.720 milers d’euros a 830.669 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament, i representen un 35,09% sobre l’actiu total.

Tot seguit s’analitzen els principals tipus de carteres en què es distribueixen aquestes inversions:

 

 

  • La cartera de negociació engloba posicions en valors i altres instruments financers adquirits amb finalitats de negociació, i el 31 de desembre de 2015 té 30.454 milers d’euros, distribuïts en 30.158 milers d’euros de deute públic i renda fixa corporativa, 283 milers d’euros de fons d’inversió i renda variable i 13 milers d’euros de derivats de negociació. En data 31 de desembre de 2014, aquesta cartera tenia 53.365 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució de 22.911 milers d’euros (-42,93%, en termes relatius).

  • La cartera d’inversió a venciment, la finalitat bàsica de la qual és la cobertura de passius per matching de venciments entre actius i passius, té, en data 31 de desembre de 2015, 83.338 milers d’euros davant dels 73.622 milers d’euros que tenia al tancament de l’exercici 2014, la qual cosa representa un increment de 9.716 milers d’euros (13,20%, en termes relatius). La TIR mitjana de compra dels actius integrats a aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2015, ha estat del 0,98%.

  • La cartera d’actius financers disponibles per a la venda engloba, bàsicament, posicions en actius de renda fixa. El 31 de desembre de 2015, aquesta cartera té 703.650 milers d’euros, distribuïts en 685.358 milers d’euros de deute públic, renda fixa corporativa i bons de titulització d’actius i 18.292 milers d’euros de fons d’inversió i renda variable. El 31 de desembre de 2014, aquesta cartera tenia 961.092 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució de 257.442 milers d’euros (-26,79%, en termes relatius).

  • Si ens centrem en els valors representatius de deute que formen part de la cartera d’inversió creditícia, aquests s’han situat, en data 31 de desembre de 2015, en 12.614 milers d’euros, corresponents, íntegrament, a bons de titulització hipotecària en què l’Entitat ha participat com a cedent. El 31 de desembre de 2014, aquesta cartera tenia 15.641 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució de 3.027 milers d’euros (-19,35%, en termes relatius), derivada de l’amortització dels bons de titulització hipotecària que formen part d’aquesta cartera.

     

La inversió creditícia s’ha situat, al tancament de l’exercici 2015, en 1.474.244 milers d’euros, i ha registrat un increment del 3,02%, en termes relatius, respecte al tancament de l’exercici anterior, com a resultat, bàsicament, de l’increment en el crèdit a la clientela.

Tot seguit es mostra l’evolució del pes de la inversió creditícia respecte a la resta de l’actiu en els últims cinc exercicis:

La inversió creditícia, en l’exercici 2015, representa un 62,27% de l’actiu total.  

 

 

La inversió creditícia, en l’exercici 2015, representa un 62,27% de l’actiu total.

 

 

El crèdit a la clientela,que és elcomponent principal de la cartera d’inversió creditícia, ha registrat un increment lleuger respecte a l’exercici anterior, i ha assolit la xifra d’1.428.681 milers d’euros al tancament de l’exercici 2015.

 

 

Dins del crèdit a la clientela, el crèdita amb garantia hipotecària és d’1.164.378 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un 81,50% del total del crèdit a la clientela i un 49,18% de l’actiu total en la data esmentada.

 

 

 

Cal assenyalar que el nombre d’operacions de crèdit amb garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2015 ha ascendit a 572 i l’import total de nou finançament atorgat és de 90.882 milers d’euros, la qual cosa representa un increment en la concessió de crèdit hipotecari del 14,88% respecte a l’exercici anterior. Si considerem el finançament total concedit, el nombre d’operacions formalitzades durant aquest exercici ha estat de 2.295, amb un import de 177.493 milers d’euros, la qual cosa representa un 18,31% més que a l’exercici anterior. Aquestes xifres són el resultat de l’aposta de l’Entitat per mantenir el flux de finançament als socis i a l’economia.

 

 

 

Pel que fa a l’evolució de la distribució del crèdit a la clientela, cal destacar-ne el manteniment d’una bona qualitat i la seva cobertura en gran part per garanties reals, la majoria de les quals són hipotecàries.

 

 

En el cas del crèdit a la clientela classificat com a risc normal, els actius amb garantia real representen el 84,46% de la cartera, i un 82,43% d’aquests actius correspon a actius amb garanties hipotecàries.

 

 

El 61,22% del crèdit amb garantia hipotecària presenta un Loan to Value (LTV) inferior o igual al 80%, prenent com referència per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades en l’exercici 2015.

 

 

A més, cal considerar l’increment de les operacions de refinançament i reestructuració dutes a terme per l’Entitat per tal de facilitar al soci el pagament del deute, que, al tancament de l’exercici 2015, s’ha situat en 37.935 milers d’euros respecte als 37.128 milers d’euros assolits a l’exercici anterior, la qual cosa representa un 2,66% del total del crèdit a la clientela.

El 31 de desembre de 2015, els actius dubtosos de la cartera d’inversió creditícia s’han situat en 52.504 milers d’euros, que es distribueixen en 43.941 milers d’euros corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària i 8.563 milers d’euros a la resta de préstecs i crèdits. El 31 de desembre de 2014, els actius dubtosos pujaven a 42.291 milers d’euros, la qual cosa significa que, durant l’exercici 2015, han incrementat en 10.213 milers d’euros (24,15%, en termes relatius).

 

 

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2015, està constituït, en un 83,70%, per operacions amb garanties reals hipotecàries i, en un 0,97%, per altres garanties reals, i només el 15,33% que resta correspon a crèdit amb garantia personal.

 

 

 

Dels actius dubtosos, en data 31 de desembre del 2015, 41.645 i 10.859 milers d’euros corresponen a imports classificats per morositat i per raons diferents a la morositat, respectivament (37.285 i 5.006 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014). La ràtio de morositat de la cartera d’inversió creditícia, en data 31 de desembre de 2015, és del 3,53% davant del 2,89% del 31 de desembre de 2014. Si ens centrem en l’àmbit hipotecari, la ràtio de morositat s’ha situat, en data 31 de desembre de 2015, en el 3,57% davant del 2,83% al tancament de l’exercici 2014.Cal destacar que l’Entitat ha mantingut la ràtio de morositat substancialment per sota de la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament de 2015, en el 10,12%. Aquesta evolució és el resultat de l’aplicació rigorosa d’una política estricta de concessió creditícia, de la qualitat dels actius i de les seves garanties.

 

Les provisions de la cartera d’inversió creditícia han incrementat de 49.503 milers d’euros a 49.681 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament, atenent criteris de màxima prudència valorativa.

 

 

 

Cal assenyalar que el 81,92%, el 78,16% i el 84,59% de les provisions genèriques, de les provisions específiques i de les provisions subestàndard, respectivament, estan cobrint actius emparats per garantia hipotecària.

 

 

 

 

 

La política estricta en la concessió del crèdit adoptada per l’Entitat, que comporta saldos dubtosos reduïts, combinada amb l’aplicació de criteris de màxima prudència valorativa en la determinació de les necessitats de cobertura del risc de crèdit, es tradueix en una ràtio de cobertura elevada de la cartera d’inversió creditícia deteriorada, que se situa en el 94,62%, en data 31 de desembre de 2015, molt superior a la mitjana del sector financer, que s’ha situat al tancament de l’exercici 2015 en el 59,20%.

 

 

Els actius adjudicats, corresponents a actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han situat en 1.010 milers d’euros el 31 de desembre de 2015, davant dels 777 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. Així mateix, el volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2015, representa el 0,04% de l’actiu total. Cal assenyalar que la gestió dels actius rebuts en pagament de deutes la fa la mateixa Entitat.

La titulització hipotecària és el procés mitjançant el qual una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari que té en l’actiu del seu balanç per transformar-los en actius financers negociables en mercats organitzats. Per tant, és un instrument de finançament pel qual s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element col·lateral per convertir-se en actius financers líquids negociables.

Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes de titulització hipotecària multicedents, dels quals, actualment, quatre continuen vigents amb un import pendent d’amortitzar, en data 31 de desembre de 2015, de 58.656 milers d’euros davant d’un import inicial de 281 milions d’euros.

A més, l’Entitat ha realitzat, com a cedent únic, dos programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius, i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450 milions d’euros, respectivament. En data 31 de desembre de 2015, l’import pendent d’amortització, agregat per a les dues titulitzacions, és de 523.637 milers d’euros.

Tot seguit s’inclou la distribució per qualificació creditícia dels bons emesos pels sis programes de titulització d’actius, abans comentats, que l’Entitat manté en cartera, en data 31 de desembre de 2015, per un import total de 582.293 milers d’euros.

 

 

  

Vegeu l’apartat 9.3. Gestió del risc d’aquest informe, en el qual es fa una anàlisi exhaustiva dels diferents riscos assumits pel Grup.

 

9.1.2. Passiu i altres recursos gestionats

Volum de negoci

El volum de negoci, definit a nivell de gestió com la suma dels recursos de tercers gestionats i de la cartera d’inversió creditícia bruta, és de 4.982.277 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015, davant dels 5.049.316 milers d’euros el 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa una disminució de 67.039 milers d’euros (-1,33%, en termes relatius).

Recursos gestionats

El total de recursos de tercers gestionats i fons propis, en data 31 de desembre de 2015, és de 3.651.843 milers d’euros davant dels 3.740.167 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa una disminució de 88.324 milers d’euros (-2,36%, en termes relatius).

Tot seguit es detalla la distribució dels recursos gestionats:

 

 

1 El ràting assignat, seguint els criteris establerts en la CRR, correspon amb la més baixa de les qualificacions, en disposar d’una o dues avaluacions creditícies de diferents agències de ràting.

 

 

Els recursos gestionats de clients s’han situat, en data 31 de desembre de 2015, en 3.372.894 milers d’euros davant dels 3.081.270 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa un increment de 291.624 milers d’euros (9,46%, en termes relatius). Concretament, els recursos de balanç i els recursos de fora de balanç gestionats han incrementat en un 10,11% i 8,71%, respectivament.

Recursos gestionats del passiu

Els recursos gestionats del passius’han situat, en data 31 de desembre de 2015, en 1.980.698 milers d’euros en comparació dels 2.201.152 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa una disminució de 220.454 milers d’euros (-10,02%, en termes relatius). Tot seguit s’analitzen les partides principals dels recursos gestionats que formen part de l’epígraf de dipòsits de la clientela del passiu.

Els dipòsits de la clientela han incrementat en 101.970 milers d’euros (5,78%, en termes relatius) i se situen, el 31 de desembre de 2015, en 1.867.562 milers d’euros davant de l’1.765.592 milers d’euros del tancament de l’exercici 2014.

 

 

La composició dels dipòsits de la clientela, segons la seva naturalesa, presenta la distribució següent:

 

 

El finançament del Banc Central Europeu s’ha situat en 68.045 milers d’euros el 31 de desembre de 2015 respecte als 402.129 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un decrement de 334.084 milers d’euros (-83,08%, en termes relatius). Aquest volum de finançament correspon, en la seva totalitat, a la liquiditat obtinguda a través del programa de finançament a llarg termini del BCE (TLTRO), al qual l’Entitat ha acudit, amb venciment el mes de setembre de 2018, i que s’està traslladant íntegrament als socis a través de la concessió de crèdit.

Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 130,03% al tancament de l’exercici 2015, més de 49 punts per sobre de la mitjana del sector financer, un aspecte que consolida la seva posició excel·lent de liquiditat i permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta òptima situació de liquiditat permet disposar d’una àmplia oferta de finançament als socis i a l’economia (vegeu l’apartat 9.3.7. Gestió del risc - Risc estructural de liquiditat d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç

Els recursos gestionats de fora de balanç han ascendit a 1.535.943 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2015, en comparació de l’1.412.923 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa un increment del 8,71%, en termes relatius. Aquestes dades reflecteixen l’èxit de l’estratègia adoptada pel Grup de proporcionar, en un entorn financer de tipus d’interès extraordinàriament reduïts, una àmplia oferta de serveis d’inversió i de productes del negoci assegurador als socis, el tractament fiscal dels quals és més favorable que el dels productes d’estalvi tradicionals.

El patrimoni dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió i comercialitzat a tercers ha augmentat en un 16,79%, en termes relatius, i s’ha situat, al tancament de l’exercici 2015, en 584.296 milers d’euros. Aquestes dades reflecteixen una demanda creixent d’aquest tipus de productes del Grup, atesa la seva bona evolució.

El patrimoni final dels fons d’inversiógestionat per Caixa d’Enginyers Gestió,en data 31 de desembre de 2015, ha ascendit a 600.782 milers d’euros davant dels 515.691 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un increment del 16,50%, en termes relatius.

Tot seguit s’indica la distribució dels fons d’inversió gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió per tipus de fons:

 

 

 

Pel que fa al nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats, s’ha situat en 28.096 i 23.354 comptes, en data 31 de desembre de 2015 i 2014, respectivament, la qual cosa representa un increment del 20,30%.

El Grup comercialitza fons d’inversió gestionats per la filial Caixa d’Enginyers Gestió i fons d’inversió gestionats per entitats externes al Grup. Els primers representen un 80,25% del patrimoni total comercialitzat en data 31 de desembre de 2015. Pel que fa als fons d’inversió comercialitzats de tercers, el seu patrimoni, al tancament de 2015, s’ha situat en 147.869 milers d’euros. Tot seguit es mostra l’evolució dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup en els últims cinc exercicis:

 

 

 

El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2015 amb un patrimoni gestionat de 97.171 milers d’euros. Aquest servei d’inversió comporta una resposta immediata i dinàmica de gestió en funció de la successió de fets que es produeixen en els mercats financers.

La previsió social complementària, corresponent als drets consolidats dels fons de pensionsi a la provisió matemàtica del pla de previsió assegurat,gestionadaper la filial Caixa d’Enginyers Vida, s’ha situat, en data 31 de desembre de 2015, en 272.439 milers d’euros davant dels 247.812 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa un increment del 9,94%.

Tot seguit es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat en els últims cinc exercicis:

 

 

 

La distribució per tipus dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat, els dos gestionats per Caixa d’Enginyers Vida, és la següent:

 

 

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons de pensions s’ha situat en 11.511 i 10.357 comptes en data 31 de desembre de 2015 i 2014, respectivament, la qual cosa ha suposat un increment de l’11,14%.

Per la seva banda, la provisió matemàtica del pla individual d’estalvi sistemàtic, gestionat per Caixa d’Enginyers Vida, ha augmentat un 16,40% i ha passat de 36.019 a 41.926 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament. A més, el nombre total de contractes ha incrementat un 7,33% i ha passat de 5.319 a 5.709 contractes, en data 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament.

Així mateix, la provisió matemàtica de la renda vitalícia, modalitat d’assegurança que permet una renda mensual assegurada de forma vitalícia, gestionada per Caixa d’Enginyers Vida, ha assolit l’import de 5.756 milers d’euros al tancament de l’exercici 2015, la qual cosa representa un increment del 5,19%, en termes relatius.

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, va donar pas a un nou producte financer, amb avantatges fiscals, per tal d’incentivar l’estalvi a llarg termini dels contribuents, materialitzat en el Pla Futur 5, SIALP (assegurança individual d’estalvi a llarg termini). Caixa d’Enginyers ha posat a la disposició del soci la possibilitat de contractar aquest tipus de producte que, al tancament de l’exercici 2015, ha assolit una provisió matemàtica de 9.993 milers d’euros.

Els unit linked, en els quals el prenedor assumeix el risc de la inversió, gestionats per Caixa d’Enginyers Vida, han ascendit a una provisió matemàtica de 15.764 milers d’euros al tancament de l’exercici 2015 davant dels 44.882 milers d’euros del 31 de desembre de 2014, la qual cosa representa una disminució del 64,88%, derivada, bàsicament, del venciment de tres emissions. No obstant això, durant l’últim trimestre de l’exercici 2015,
Caixa d’Enginyers Vida ha rellançat l’emissió de productes estructurats en aquest format, i ha posat a la disposició dels socis la nova assegurança de vida InvestSegur EuroIndex.

Els valors de renda fixagestionats per l’Entitat i formats per Bons i Obligacions de Deute Públic, Lletres del Tresor i renda fixa corporativa, han incrementat en 16.737 milers d’euros (16,84%, en termes relatius) i han assolit 116.146 milers d’euros al tancament de l’exercici 2015.

Els valors de renda variable, gestionats per l’Entitat, s’han situat el 31 de desembre de 2015 en 330.737 milers d’euros, la qual cosa representa un lleuger decrement respecte als 348.438 milers d’euros del 31 de desembre de 2014.

Vegeu l’apartat 6.2 Socis d’aquest informe, on s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel Grup.

 

9.1.3. Fons propis

Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de 2015, s’han situat en 146.854 milers d’euros davant dels 136.639 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

 

 

 

El capital social, en data 31 de desembre de 2015, ha ascendit a 69.362 milers d’euros, distribuïts entre 24.372 socis amb aportacions de Caixa d’Enginyers.

 

 

 

En data 31 de desembre de 2015, les entitats dependents del Grup Caixa d’Enginyers mantenien 44.333 títols cooperatius per un valor nominal de 4.256 milers d’euros, la qual cosa representa un 6,14% del total del capital de l’Entitat.

Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté una estructura de capital molt atomitzada, que compleix en tot moment amb els límits marcats en els Estatuts, de manera que no hi ha cap soci que tingui títols cooperatius per un import superior al 2,5% del capital social, en el cas de persones físiques, o superior al 10%, en el cas de persones jurídiques.

Les participacions més significatives en el capital social de l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 4,74% i l’1,07%, respectivament, en data 31 de desembre 2015. Pel que fa a les participacions per part de persones físiques, el grau elevat d’atomització de socis de l’Entitat comporta que, en data 31 de desembre de 2015, la participació individual més elevada sigui del 2,47%.

La base social del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 11.127 socis durant l’exercici 2015 (un 8,56%, en termes relatius) i ha assolit un total de 141.043 el 31 de desembre 2015. Tot seguit es mostra l’evolució de la base social en els últims cinc exercicis:

 

 

El 92,29% dels socis del Grup són persones físiques i el 7,71% són persones jurídiques. En data 31 de desembre de 2015, la xifra de socis, quant a persones físiques i jurídiques, és de 130.165 i 10.878, respectivament.

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre de 2015, en 70.096 milers d’euros, una xifra que suposa un augment de l’11,61% respecte a l’exercici anterior. Les reserves representen el 47,73% dels fons propis.

 

 

< Estats financers consolidats del Grup Caixa d’Enginyers Resultats >