castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Memòria econòmica

Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014

1. Activitat de la Fundació

La Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers - Fundación Privada de la Caja de Ingenieros (en endavant, ’la Fundació’) va ser constituïda a partir de la transformació de l’Agrupació Socio Cultural dels Enginyers Industrials de Catalunya, en base als acords presos per l’Assemblea General Extraordinària de Socis celebrada el 15 d’abril de 2010.

Amb data 12 de novembre de 2010, la Fundació va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.649, iniciant llavors les seves operacions a efectes comptables.

La Fundació està sotmesa a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de maig de 2008 i publicada al BOE de 30 de maig de 2008. A l’esmentada llei, i a les seves modificacions posteriors, s’estableix el règim jurídic de les fundacions i de les associacions que exerceixen les seves funcions principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya. Així mateix, la Fundació està sotmesa a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’actualitat de les associacions d’utilitat pública, en la qual es regula les potestats del Protectorat com a instrument que vetlla pel recte exercici del dret de fundació i assegura que el funcionament de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent; aquesta llei es va publicar al DOG el 31 de desembre de 2014.

En l’àmbit fiscal, la Fundació està subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Així mateix, el Reial Decret 1270/2003, de 22 d’octubre, aprova el Reglament per a l’aplicació de l’esmentada Llei 49/2002.

Addicionalment, la Fundació està sotmesa al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 de desembre de 2008, i a les seves modificacions posteriors.

El domicili social de la Fundació es troba al carrer Potosí, número 22, de Barcelona.

Els fins fundacionals de la Fundació són els que s’indiquen a continuació:

 • Promoció i foment d’actes d’interès social, cultural, benèfic-assistencial, professional i tecnològic de l’entorn local o de la comunitat en general.
 • La millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari, així com la protecció mediambiental.
 • La difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
 • La gestió i administració de les obres socials que li encomani qualsevol òrgan competent de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito (en endavant, ’Caixa d’Enginyers’), en aquells fins que coincideixin amb els fundacionals i, en especial, en el compliment dels fins del Fons d’Educació i Formació, que siguin dotats amb els fons, assignacions i els mitjans necessaris subvencionats convenientment.

Les principals activitats desenvolupades per la Fundació, per a la consecució dels fins fundacionals esmentats anteriorment, i realitzades en l’àmbit de l’enginyeria i dels seus professionals durant l’exercici 2014 són les següents:

 • Investigació i foment de mitjans que contribueixin a millorar la formació laboral, professional, empresarial, la qualitat de vida i el medi ambient.
 • Formació i educació en els principis i valors cooperatius, i promoció de les relacions intercooperatives.
 • Gestió i administració de les accions socials que li encomana Caixa d’Enginyers en les finalitats que coincideixen amb les fundacionals.
 • Atenció a persones en risc d’exclusió.
 • Organització de cursos, conferències, congressos, sessions d’estudi i d’investigació i altres actes similars sobre temes relacionats amb les finalitats fundacionals.
 • Finançament, preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis relacionats amb les finalitats fundacionals.
 • Concessió de beques, bosses d’estudi i qualsevol altra ajuda econòmica similar per la promoció d’estudis i activitats relacionats amb les finalitats fundacionals.
 • Concessió de premis a les persones, organitzacions i institucions que han destacat en el món cultural, social, professional i cooperatiu.
 • Realització de donacions, així com la concessió de bestretes i patrocinis.

Les ajudes concedides durant l’exercici 2014 han estat les següents:

 • Cercle per al Coneixement: Col·laboració en l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i social.
 • Banc Farmacèutic: Ajuda amb finalitat assistencial/social.
 • IUCT-Institut Univ. de Ciència i Tecnologia: Patrocini del Màster de creació d’empreses Lifescience.
 • Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: Beques per a tesis doctorals. Aportació al sopar de germanor del Col·legi.
 • Fundació Viver de Bell-lloc: Ajuda en el projecte d’inserció laboral al Montseny.
 • Instituto de la Ingeniería de España: Quota anual de membre protector.
 • Fundació Natura: Col·laboració en el programa Selvans per la conservació dels boscos madurs (veure Nota 13).
 • Enginyers Rugby Union Club: Patrocini de l’equip de rugby i waterpolo enginyers R.U.C per a la temporada 2013-2014.
 • GEIEG-Grup excursionista i esportiu gironí: Col·laboració en el programa d’ajuda a alumnes amb problemes d’inadaptació escolar, a millorar la seva intel·ligència emocional a través de l’esport.
 • Fundació Torrens-Ibern: Col·laboració en el desenvolupament de la web corporativa d’aquesta fundació.
 • Universitat Politècnica de Catalunya: Col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en formació, recerca i tecnologia. Patrocini del Concurs Emprèn 2014. Finançament de les beques retornables UPC Alumni.
 • Fundación Worldreader: Ajuda al desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals i entrega de llibres electrònics amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes de països en vies de desenvolupament.
 • Associació Museu Ciència Tècnica Arqueologia Industrial de Catalunya: Aportació per a la realització dels premis Bonaplata.
 • ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano: Ajuda al programa Empresa i desenvolupament a Moçambic.
 • Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras: Aportació al programa de formació en línia per a enginyers voluntaris en projectes en països en vies de desenvolupament.
 • Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: Aportació per la Diada de l’Enginyer a Barcelona, per la Nit de l’Esport, per la Cinquena Cursa intercol·legial, per l’acte social dels enginyers del Vallés i per la Coral dels Enginyers.
 • Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya: IV Jornades de reflexió educativa a la Seu d’Urgell i Andorra.
 • Fundació Banc dels Aliments: Suport al projecte social de recollida i distribució d’aliments mitjançant xarxa del fred.
 • Fundació Privada Sant Gervasi: Patrocini dels III Premis Manuel Arroyo.
 • Fundació Esade: Col·laboració en el lliurament de 3 beques BBA a estudiants.
 • Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: Col·laboració en l’organització conjunta de conferencies.
 • IL3-UB Fundació Institut de Formació Continua de la UB: Col·laboració en el Programa Superior Universitari en Emprenedoria.
 • Fundación Gómez Pardo: Donació pel seu programa d’activitats de la unitat d’emprenedoria social, ètica i valors a l’enginyeria.
 • Associació Punt de Referència: Ajuda a l’acompanyament de joves ex-tutelats.
 • Cursos Formació Fundació: Finançament de cursos per facilitar la recerca de feina.
 • Càritas Diocesana de Barcelona: Ajuda a cursos de formació en lampisteria i electricitat per la reinserció laboral a persones en exclusió social.
 • Pallapupas: Suport en el seu objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals.
 • Arrels Fundació: Col·laboració en el projecte Housing First d’accés a allotjament.
 • Fundació privada de l’Auditori i l’orquestra: Col·laboració al projecte social “Et toca a tu” que utilitza la música com a eina d’integració social.
 • Projecte ‘Idees Innovadores per al Progrés’: Edició del llibre amb els projectes guanyadors del Concurs de l’any 2013.
 • Universidad Politécnica de Madrid: Beques a l’Excel·lència Acadèmica i premis al millor expedient.
 • Premis Fundació Caixa d’Enginyers i Beca Isabel Trabal: Beca per un programa d’investigació post-doctoral a l’Institut Bosckovic de Zagreb i 4 premis a empreses al seu primer any de vida per potenciar el seu negoci.
 • Ciber-BBN Centro de Investigación Biomédica: Ajuda a les activitats de formació i participació en l’organització dels Premis Llançadora que atorga aquesta institució.
 • Projecte Sevilla: Ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals.
 • Projecte València: Patrocini de premis acadèmics als alumnes amb millors expedients.
 • Fundació Occitano Catalana: Col·laboració en el llibre de les aportacions catalanes universals.

A 31 de desembre de 2014, la Fundació té subscrits Convenis de Col·laboració amb les següents entitats:

 • Conveni pel 2010 a 2012 amb el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (V08398554) i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (G08398562), per un import de 20.000 euros anuals, prorrogable cada 3 anys. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a les esmentades entitats i obté el dret a que aquesta aportació es comuniqui de manera fefaent a tots els col·legiats i associats d’aquestes entitats. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2012 i 2013 amb la Fundació Natura (G61425526), per un import de 10.000 euros anuals, prorrogat per l’any 2014. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat per la preservació dels darrers boscos madurs de la Península i obté el dret a que es difongui la col·laboració prestada per la Fundació. Amb aquest Conveni, col·laborant a la reforestació i recuperació de boscos, es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient (veure Nota 13).
 • Conveni pel 2013 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un import de 4.000 euros, prorrogable anualment fins un total de 5 anys. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que sigui nomenada mecenes del projecte de Préstecs UPC Alumni. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2014 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un import de 10.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un annex a aquest conveni. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que sigui nomenada col·laboradora en el Concurs Emprèn UPC. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2012 amb ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano (G80004757), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de recolzar econòmicament les activitats i el funcionament de l’esmentada entitat i obté el dret a que es difongui la col·laboració i el recolzament prestats, reconeixent els seus valors cooperativistes i d’ajuda al sector. Amb aquest Conveni, contribuint a la millora de l’accés als serveis bàsics de les poblacions més desfavorides dels països de l’hemisferi sud, es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
 • Conveni pel 2014 amb la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras (G81469868), per un import de 15.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de recolzar econòmicament el projecte “Consolidación de la formación técnica no presencial”, i obté el dret a que es difongui la col·laboració i el recolzament que rep de la Fundació. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
 • Conveni pel 2012 amb la Fundació Banc dels Aliments (G58443771), per un import de 8.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat que es destinarà a la “xarxa de fred” i obté el dret a que es difongui l’acord de col·laboració i els ajuts que concedeix. Amb aquest Conveni, ajudant a lluitar contra la fam, la marginació i la pobresa a Catalunya, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni pel 2014 amb Arrels Fundació (G61611364), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al programa Housing First de l’esmentada entitat, així com facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que Arrels Fundació esmenti en les seves comunicacions al públic l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni pels anys 2011 a 2014 amb la Fundació Esade (G59716761), per un import de 25.000 euros anuals. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat perquè el destini al seu fons de beques i obté el dret a que es denomini una beca per alumnes de BBA (Bachelor Bussines Administration), durant 4 anys, ‘Beca Caja de Ingenieros’, així com a participar en la decisió del col·lectiu sobre excepcionalitats d’atorgament de la beca. Amb aquest Conveni, afavorint activitats educatives i de formació, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2011 amb la Fundación ‘Pro Rebus Academiae’ (G84362078) de la Real Academia de Ingeniería, per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que el seu nom i imatge corporativa apareguin a les publicacions de la mateixa. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
 • Conveni pel 2011 amb Fundación Worldreader.org (G65520744), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que aquesta inclogui a la Fundació dins la seva xarxa global de col·laboradors a la seva pàgina web. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari.
 • Conveni pel 2014 amb l’Escola Sant Gervasi-Fundació Privada Sant Gervasi (G61258570), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al seu programa Premis Manuel Arroyo, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que l’Escola Sant Gervasi esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
 • Conveni pel 2014 amb el Barcelona Enginyers Rugby (G08412991), per un import de 4.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al programa de promoció del rugby escolar i universitari, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni pel 2014 amb Càritas Diocesana de Barcelona (R0800314G), per un import de 8.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que Càritas esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni pel 2013 amb l’associació Banc Farmacèutic (G64771322), per un import de 4.000 euros, prorrogable anualment mitjançant acord explícit. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que es difongui la participació de la Fundació en les activitats de la mateixa. Amb aquest Conveni, ajudant a facilitar medicaments a persones del nostre país en situació de pobresa, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès benèfic-assistencial.
 • Conveni pel 2013 i 2014 amb el Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Q0868001I), per un import de 9.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que el Col·legi esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pels anys 2012 i 2013 amb la Universidad Politécnica de Madrid (Q2818015F), per un import de 30.000 euros anuals, prorrogable cada dos anys. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat perquè el destini a concedir premis a l’excel·lència acadèmica i als millors expedients i obté el dret a que es faci una menció especial de la Fundació a l’acte d’entrega dels premis. Amb aquest Conveni, afavorint activitats educatives i de formació, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2014 amb IUCT-Institut univ.de ciència i tecnologia (A61516704) (El Soci Tecnològic per la industria Química i Farmacèutica), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat pel patrocini del màster de creació i gestió d’empreses Lifescience, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de IUCT, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que IUCT esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2013 amb Cercle per al coneixement-Societat Econòmica Barcelonesa Amics del País (G08406605), per un import de 1.500 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que aquesta esmenti en les seves comunicacions al públic l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
 • Conveni pel 2014 amb Fundación Gómez Pardo (G28414282), per un import de 15.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni pel 2013 amb Ciber Bioingeniería Biomateriales y Nanomedicina (G84884477), per un import de 10.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni pel 2014 amb l’Associació Punt de Referència (G61356689), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al projecte Ocupa’t per l’emancipació, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni pel 2014 i 2015 amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (G64489172), per un import de 36.600 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a que aquesta aporti tots els mitjans humans necessaris per a la direcció i gestió del programa i la correcta realització de l’acció formativa. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2014 amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí-GEIEG (G17074600), per un import de 2.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni pel 2013 i 2014 amb el Instituto de la Ingeniería de España (G28316867), per un import de 4.500 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
 • Conveni pel 2014 amb la Fundació Viver de Bell-lloc (G65434896), per un import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni pel 2013 i 2014 amb la Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra (G64006646), per un import de 10.000 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
 • Conveni pel 2014 amb Pallapupas (G62123484), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat al nou projecte a l’Hospital de Sant Pau, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
 • Conveni pel 2014 amb la Fundació Torrens-Ibern (G58978883), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de la mateixa, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret a que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.

S’han seleccionat com a beneficiaris de les activitats els que millor encaixaven en alguna de les següents línies d’actuació de la Fundació:

 • Enginyeria i innovació.
 • Ecologia i sostenibilitat.
 • Cultura i esport.
 • Retorn social i reinserció laboral.
 • Formació, excel·lència professional, beques i premis.

Els beneficiaris de les activitats desenvolupades per la Fundació han estat, bàsicament, els següents:

 • Socis del Cercle per al Coneixement.
 • Beneficiaris de les activitats assistencials/socials del Banc Farmacèutic.
 • Membres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia.
 • Guanyadors de la Convocatòria anual de beques per a tesis doctorals d’enginyer industrial del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Treballadors amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Viver de Bell-lloc.
 • Membres del Instituto de la Ingeniería de España.
 • Ciutadans de Galicia i Catalunya en general.
 • Jugadors dels equips de rugby i waterpolo de l’Enginyers Rugby Union Club.
 • Alumnes de la Fundació Carme Vidal amb problemes d’inadaptació escolar beneficiaris del programa del GEIEG.
 • Beneficiaris de la Fundació Torrens-Ibern.
 • Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Guanyadors del concurs ‘Emprèn 2014’ de la UPC.
 • Beneficiaris de les beques retornables UPC Alumni.
 • Alumnes d’escoles de primària i secundària de Ghana, Kenia i Uganda.
 • Guanyadors dels premis Bonaplata de l’Associació Museu Ciència Tècnica Arqueologia Industrial de Catalunya.
 • Habitants de la província de Cabo Delgado a Moçambic beneficiaris dels projectes de ONGAWA.
 • Alumnes dels cursos del projecte “Consolidación de la formación técnica no presencial” de la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras.
 • Socis de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Col·legiats participants a les IV Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra de reflexió educativa.
 • Beneficiaris dels projectes socials d’ajuda a la pobresa de la Fundació Banc dels Aliments.
 • Guanyadors dels premis Manuel Arroyo de la Fundació Privada Sant Gervasi.
 • Alumnes d’Esade becats.
 • Membres de la Real Academia de Ingeniería.
 • Beneficiaris del Programa Superior Universitari en Emprenedoria de la UB.
 • Beneficiaris del programa d’activitats de la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) de la Fundación Gómez Pardo.
 • Beneficiaris de l’acompanyament de joves ex-tutelats de l’Associació Punt de Referència.
 • Participants als Cursos Formació Fundació per facilitar la recerca de feina.
 • Participants als cursos de fontaneria i electricitat de Càritas.
 • Infants i gent gran, pacients de l’hospital de Sant Pau de Barcelona.
 • Beneficiaris del projecte d’accés a allotjament de la Fundació Arrels.
 • Nens i joves de l’Hospitalet de Llobregat participants al concert “Et toca a tu” de l’Auditori.
 • Receptors del llibre de les 50 Idees Innovadores per al Progrés.
 • Guanyadors de les beques a la Excel·lència Acadèmica i els premis al millor expedient de la Universidad Politécnica de Madrid.
 • Beneficiari de la beca d’investigació post-doctoral a l’institut Bosckovic de Zagreb.
 • Empreses guanyadores dels 4 premis per potenciar el seu negoci durant el seu primer any de vida.
 • Beneficiaris de les activitats de formació de Ciber-BBN Centro de Investigación Biomédica.
 • Beneficiaris dels projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals del Projecte Sevilla.
 • Participants al projecte d’excel·lència nobel del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
 • Receptors del llibre de les aportacions catalanes universals de la Fundació Occitano Catalana.

Pel que fa referència als premis i beques, el desglossament d’informació per sexes és el següent:

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals i altra informació

2.1 Imatge fidel

Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2014 han estat formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió celebrada el 12 de març de 2015, d’acord amb el marc d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2014 i del resultat de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu produïts durant l’exercici anual acabat a l’esmentada data. Tanmateix, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013 van ser formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió celebrada el 24 d’abril de 2014.

Els comptes anuals de l’exercici 2014 de la Fundació s’han elaborat seguint, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla de comptabilitat de les fundacions vigent en el moment de la seva formulació (veure Nota 2.2). Els esmentats comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables mantinguts per la Fundació.

Els presents comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, sent l’euro la moneda funcional de la Fundació.

2.2 Principis comptables aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. El Patronat de la Fundació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2014 tenint en consideració la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els mateixos. No existeix cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.

2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La informació continguda en els comptes anuals és responsabilitat del Patronat de la Fundació.

Per a la preparació de determinada informació inclosa en els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2014, s’han utilitzat estimacions basades en hipòtesis realitzades per a valorar determinats actius, passius, ingressos i despeses que figuren registrats en els mateixos. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:

 • L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (veure Notes 4.1 i 4.2).
 • La vida útil dels actius materials (veure Nota 4.1).

Si bé les estimacions anteriorment descrites han estat realitzades en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre de 2014 sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis; el que es realitzaria, si s’escau, conforme al que s’estableix al Pla de comptabilitat de les fundacions, de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en el compte de pèrdues i guanys dels exercicis afectats.

2.4 Comparació de la informació

D’acord amb la legislació vigent, la informació continguda en aquesta memòria relativa a l’exercici 2013 es presenta, exclusivament, a efectes comparatius juntament amb la informació corresponent a l’exercici 2014, i, en conseqüència, no forma part dels comptes anuals de l’exercici 2014.

2.5 Agrupació de partides

En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades segons la seva naturalesa.

2.6 Canvis en criteris comptables

Durant l’exercici 2014, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris comptables respecte als criteris aplicats a l’exercici 2013.

2.7 Correcció d’errors

En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha detectat cap error significatiu que hagi suposat la re-expressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2013.

2.8 Memòria econòmica

El Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, han d’elaborar aquestes entitats.

L’article tercer d’aquest Reglament, al seu punt 3, estableix que les entitats que, en virtut de la seva normativa comptable, estiguin obligades a l’elaboració de la memòria dels comptes anuals, poden incloure a la mateixa la informació que ha d’incloure la memòria econòmica.

La Fundació ha inclòs a la present memòria tota la informació requerida per aquest Reglament.

3. Aplicació del resultat

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2014 és la següent:

4. Normes de registre i valoració

En l’elaboració dels comptes anuals de la Fundació, corresponents a l’exercici 2014, s’han aplicat les següents normes de registre i valoració:

4.1 Immobilitzat material

L’immobilitzat material està format per mobiliari i per equips per a processos d’informació que són propietat de la Fundació.

L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció i, posteriorment, es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.

A tals efectes, les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l’immobilitzat material s’imputen al capítol ’Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen. D’altra banda, els imports invertits en la renovació, ampliació i millora que contribueixin a augmentar la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil d’aquests béns, es registren com a major valor dels bens corresponents i, conseqüentment, en el seu cas, s’ha de donar de baixa el valor comptable dels elements que s’hagin substituït o renovat.

La Fundació amortitza l’immobilitzat material aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil estimada, segons el següent detall:

Les dotacions anuals en concepte d’amortització es registren amb contrapartida al capítol ’Amortització de l’immobilitzat’ del compte de pèrdues i guanys.

Deteriorament de valor dels actius materials

Al final de cada exercici, la Fundació revisa els valors en llibres dels elements de l’immobilitzat material, per determinar si hi ha indicis de que el valor net dels mateixos és superior al seu import recuperable, el que implicaria una reducció del valor en llibres dels elements afectats fins al seu import recuperable i un ajust de les quotes d’amortització restants en funció del seu nou valor i vida útil romanent. La pèrdua per deteriorament de valor es registra, si s’escau, en l’epígraf ‘Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat - Deterioraments i pèrdues’ del compte de pèrdues i guanys.

De manera anàloga, si existeixen indicis de recuperació del valor de l’immobilitzat material, la Fundació registra la reversió de la pèrdua per deteriorament comptabilitzada en els períodes anteriors, no podent superar mai el seu valor en llibres original.

4.2 Instruments financers

Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o un instrument de patrimoni en una altra. L’entitat reconeix en balanç un instrument financer, únicament, quan es converteix en una part del contracte d’acord amb les disposicions d’aquest.

En el balanç de situació, els actius i passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment sigui igual o inferior, o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici.

4.2.1 Actius financers

Classificació

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen, a efectes de valoració, en les categories següents:

 • Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la realització de les activitats pròpies de la Fundació esmentades en la Nota 1, o els que, no tenint un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni, ni derivats, i els seus cobraments siguin de quantia fixa o determinable i no es negociïn en un mercat actiu.
 • Actius financers disponibles per a la venda: inclouen els instruments de patrimoni, els valors representatius de deute i les participacions en empreses del Grup.

Valoració inicial

Els actius financers es registren inicialment pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles a la mateixa.

Valoració posterior

Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor raonable, i es registra en el patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que l’actiu que sigui alienat o hagi patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), moment en el qual aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el patrimoni net passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys.

Almenys al tancament de cada exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament per als actius financers. Es considera que hi ha evidència objectiva de deteriorament, en els instruments de patrimoni, si es produeix una caiguda superior al 40% del valor de cotització de l’actiu i si s’ha produït un descens del mateix de manera prolongada durant un període d’un any i mig sense que es recuperi el valor. Tanmateix, en el cas dels valors representatius de deute, es considera indici de deteriorament quan s’evidencia una disminució de la capacitat de pagament de l’emissor, ja sigui perquè s’hagi posat de manifest per la seva morositat o per raons diferents a aquesta.

La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu dels corresponents actius financers i s’han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. Si no es compleixen les condicions anteriorment comentades, la Fundació no dóna de baixa actius financers i reconeix un passiu financer per import igual a la contraprestació rebuda.

4.2.2 Participacions en entitats del Grup i associades

Es consideren ‘entitats del Grup’ aquelles sobre les que la Fundació té capacitat per exercir el control, capacitat que es manifesta, general però no únicament, per la propietat, directa o indirecta, del 50% o més dels drets de vot de les entitats participades, o, essent inferior o nul aquest percentatge, per l’existència d’altres circumstàncies o acords que atorguin a la Fundació el control de les mateixes.

Tanmateix, es consideren ‘entitats associades’ aquelles entitats sobre les que la Fundació té capacitat per exercir una influència significativa, capacitat que es manifesta en una participació (directa o indirecta) igual o superior al 20%, dels drets de vot de l’entitat participada, o, essent aquest percentatge inferior al 20%, per l’existència d’alguna de les circumstàncies establertes en la normativa vigent per a la consideració d’influència significativa, tal com la representació en el Consell d’Administració.

Les participacions en entitats del Grup i associades es presenten als epígrafs ’Inversions en entitats del Grup i associades a llarg termini - Instruments de patrimoni’ i ‘Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini - Instruments de patrimoni’ del balanç de situació, segons correspongui.

4.2.3 Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en la realització de les seves activitats pròpies esmentades en la Nota 1, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats.

Els dèbits i partides a pagar es valoren, inicialment, pel valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles a la mateixa. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat.

4.2.4 Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories d’instruments financers

Els interessos percebuts d’actius financers es reconeixen aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan es declara el dret de l’accionista a percebre’ls.

4.3 Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional de la Fundació és l’euro. En conseqüència, totes les transaccions denominades en moneda diferent a l’euro es consideren denominades en ‘moneda estrangera’, i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la Fundació no té saldos en moneda estrangera. Així mateix, durant els exercicis 2014 i 2013, la Fundació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.

4.4 Impost sobre beneficis

La despesa per Impost sobre beneficis de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’esmentat impost, i minorat per les bonificacions i deduccions en la quota, excloses les retencions i els pagaments a compte.

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, excloses les retencions i pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de l’impost corrent.

La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies, que s’identifiquen com aquells imports, que es preveuen pagables o recuperables, derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal; així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades. Aquests imports es registren aplicant, a la diferència temporània o crèdit que correspongui, el tipus de gravamen al que s’espera recuperar-los o liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables significatives. D’altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura en què es considera probable que la Fundació vagi a disposar de guanys fiscals futurs contra els que poder fer-los efectius.

Els actius i passius per impost diferit, originats per operacions amb càrrecs i abonaments directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.

A cada tancament comptable, es consideren els actius per impost diferit registrats, amb objecte de comprovar que es mantinguin vigents, efectuant-se les correccions oportunes als mateixos en la mesura en que existeixin dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament, s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives modificacions, les rendes derivades del patrimoni de la Fundació i d’activitats econòmiques de caràcter social estan exemptes de l’impost sobre beneficis, mentre que la resta de les rendes obtingudes tributen al tipus del 10%.

4.5 Reconeixement d’ingressos i despeses

La Fundació registra els ingressos i despeses d’acord amb el principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.

Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos entre d’altres.

4.6 Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al compte de pèrdues i guanys, al capítol ’Ingressos per les activitats’ del compte de pèrdues i guanys.

En els exercicis 2014 i 2013, la totalitat de les subvencions, donacions i llegats rebuts han estat de caràcter no reintegrable.

4.7 Transaccions amb parts vinculades

La Fundació realitza totes les seves operacions amb parts vinculades a valors de mercat.

5. Immobilitzat material

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, a 31 de desembre de 2014 i 2013, està format per mobiliari i equips per a processos d’informació propietat de la Fundació, per imports de 3.501,25 i 278,40 euros, respectivament, que, a les esmentades dates, estaven en ús i totalment amortitzats.

No hi ha hagut moviments en aquest epígraf durant l’exercici 2014.

6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Les despeses en concepte d’arrendament operatiu al llarg de l’exercici i els compromisos adquirits de futures quotes d’arrendament mínimes (IVA inclòs), en virtut d’arrendaments operatius no cancel·lables, són les següents:

El contracte de lloguer existent es va signar, amb data 3 de gener de 2013, per un període de 10 anys. A tals efectes, dins el contracte de lloguer existeix una clàusula d’actualització de preus en referència a la variació percentual anual de l’índex general nacional de l’IPC que fixa l’INE.

7. Instruments financers

7.1 Actius financers

Els actius financers, a 31 de desembre de 2014 i 2013, s’han classificat atenent a la seva naturalesa i a la funció que compleixen en la Fundació, segons s’indica en el següent detall:

Els instruments de patrimoni, a 31 de desembre de 2014 i 2013, es componien de participacions en fons d’inversió gestionats pel Grup Caixa d’Enginyers i de les inversions en patrimoni que es detallen, a continuació, dins l’apartat ‘Inversions financeres en patrimoni’. Pel que fa als valors representatius de deute, a 31 de desembre de 2013, es componien de bons emesos per la Generalitat de Catalunya, que han vençut, en la seva totalitat, durant l’exercici 2014.

Les variacions en el valor raonable experimentades pels actius financers inclosos en la cartera d’actius financers disponibles per a la venda han estat registrades amb contrapartida al patrimoni net, tal i com s’indica en la Nota 4.2.1 i tal i com es presenta en els estats d’ingressos i despeses reconeguts adjunts. En la determinació del valor raonable, la Fundació s’ha basat en preus cotitzats en mercats actius o assimilables (veure Nota 4.2.1). Tanmateix, no s’ha registrat cap import en concepte de pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2014 i 2013.

Els ingressos generats pels interessos meritats pels actius financers han estat de 129.795,98 euros a l’exercici 2014 (171.083,80 euros a l’exercici 2013) i els beneficis obtinguts per l’alienació d’actius financers, durant l’exercici 2013, van ser de 28.230,08 euros; no havent-se generat resultats per aquest concepte en l’exercici 2014.

Inversions financeres en patrimoni

A continuació, es mostra el detall de les inversions en patrimoni que formen part de la cartera d’actius disponibles per a la venda de la Fundació, a 31 de desembre de 2014 i 2013:

L’augment en el valor comptable de la participació de la Fundació en Caixa d’Enginyers correspon a la revaluació dels títols que Caixa d’Enginyers ha realitzat a l’exercici 2014 amb càrrec a reserves.

7.2 Passius financers

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la totalitat dels passius financers de la Fundació es classifiquen a la categoria de valoració de dèbits i partides a pagar, i corresponen al detall que s’indica a continuació:

L’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix la obligació de publicar de manera expressa les informacions sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels comptes anuals. En relació amb aquesta obligació d’informació, el 31 de desembre de 2010, es va publicar en el BOE la corresponent resolució emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

D’acord amb el que s’indica en la disposició transitòria segona de l’esmentada resolució, a continuació, es detalla la informació referida als ajornaments de pagaments als proveïdors, realitzats durant els exercicis 2014 i 2013 i els pendents a 31 de desembre de 2014 i 2013.

Les dades exposades, en el quadre anterior, sobre pagaments a proveïdors fan referència a aquells proveïdors que, per la seva naturalesa, són creditors comercials per deutes amb subministradors de bens i serveis, de manera que inclouen les dades relatives a la partida ‘Resta de passius’ del balanç adjunt.

El Període Mig Ponderat de Pagaments Excedits (PMPE) s’ha calculat com el quocient format, en el numerador, pel sumatori dels productes de cadascun dels pagaments a proveïdors realitzats en el exercici amb un ajornament superior al respectiu termini legal de pagament i el número de dies d’ajornament excedit del respectiu termini, i, en el denominador, per l’import total dels pagaments realitzats en el exercici amb un ajornament superior al termini legal de pagament.

El termini màxim legal de pagament aplicable a la Fundació, en els exercicis 2014 i 2013, segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (modificada pel Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer), és de 30 dies naturals, excepte que existeixi un pacte entre les parts i sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies naturals.

8. Fons propis

El moviment de fons propis dels exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

El Fons Social de la Fundació està format íntegrament per la dotació del patrimoni que es va reconèixer a la carta fundacional en el moment de la transformació de l’Agrupació Socio Cultural dels Enginyers Industrials de Catalunya (veure Nota 1).

Addicionalment, el Fons Social de la Fundació es pot veure incrementat pels béns i drets de contingut econòmic o patrimonial que, durant la seva existència, s’hagin aportat o afectat per part del Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals. Des de la creació de la Fundació, no s’ha realitzat cap dotació addicional al Fons Social.

Tanmateix, els resultats negatius d’exercicis anteriors provenen de l’Agrupació Socio Cultural dels Enginyers Industrials de Catalunya, i es van generar amb anterioritat a la seva transformació en la Fundació (veure Nota 1).

9. Subvencions, donacions i llegats

A l’exercici 2014, la Fundació ha rebut donacions per import de 434.673,67 euros (300.000 euros a l’exercici 2013), dels quals 430.000 euros provenen de Caixa d’Enginyers, amb l’objectiu de realitzar les activitats descrites a la Nota 1, complint amb la condició de rendes exemptes de l’Impost sobre beneficis de l’article 6.1.a) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

10. Situació fiscal

L’Impost sobre beneficis es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per l’aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, que no ha de coincidir necessàriament amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost.

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la Fundació està al corrent de totes les seves obligacions fiscals.

10.1 Impost sobre beneficis

A continuació, es mostra el detall de la liquidació de l’impost sobre beneficis dels exercicis econòmics acabats el 31 de desembre de 2014 i 2013:

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la Fundació no té saldos a pagar ni ingressar amb la Hisenda Pública en concepte d’impost sobre beneficis.

Degut a que totes les rendes obtingudes per la Fundació durant els exercicis 2014 i 2013 han sigut derivades de donatius i donacions rebuts per col·laborar en els fins de l’entitat, procedents del seu patrimoni mobiliari o derivades d’adquisicions o de transmissions dels seus bens o drets, es consideren rendes exemptes de l’impost sobre beneficis segons la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

10.2 Desglossament dels actius i passius per impostos diferits

En els capítols ’Actius per impost diferit’ i ‘Passius per impost diferit’ dels balanços de situació adjunts, s’inclou exclusivament l’import de les diferències temporànies deduïbles o imposables, respectivament, que han sorgit en la variació del valor raonable de les participacions en els fons d’inversió de la Fundació i dels títols de Caixa d’Enginyers.

A continuació, es mostra el desglossament dels actius i passius per impostos diferits, a 31 de desembre de 2014 i 2013:

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la Fundació no té actius per impost diferit.

10.3 Exercicis pendents de comprovació i revisions fiscals

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. A 31 de desembre de 2014, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables dels últims 4 anys. El Patronat de la Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius addicionals significatius.

11. Ingressos i despeses

El detall de les partides d’ingressos i despeses, pels exercicis 2014 i 2013, dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, es mostra a continuació:

Els ingressos i despeses de la Fundació són generats principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya.

La totalitat de les rendes obtingudes per la Fundació són rendes exemptes de tributació de l’Impost sobre beneficis, atenent al que s’estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. A continuació, es detallen les rendes exemptes de tributació assenyalant l’epígraf concret en que s’empara la seva exempció:

- ’Donacions’: Són rendes exemptes segons l’article 6, apartat primer, lletra a) de la Llei 49/2002.

- ‘Ingressos financers de valors negociables i altres instruments financers’: Són rendes exemptes segons l’article 6, apartat segon de la Llei 49/2002.

- ‘Resultats positius per alienacions i altres’: Són rendes exemptes atenent a l’article 6, apartat tercer de la Llei 49/2002.

El capítol ‘Ajuts concedits’ del compte de pèrdues i guanys adjunt, comprèn ajudes a altres entitats i projectes propis realitzats per la Fundació. Aquests projectes realitzats per la Fundació pel compliment dels seus fins estatutaris són els següents:

El capítol ‘Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys adjunt, comprèn, principalment, despeses relacionades amb el lloguer del local on la Fundació té el seu domicili social; despeses relacionades amb serveis d’assessoria fiscal i de consultoria; així com despeses relacionades amb activitats de màrqueting, que inclouen la publicació de memòries i les conferencies en els actes anuals de la Fundació a Madrid i Barcelona; i els serveis prestats per Caixa d’Enginyers a la Fundació.

La llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que ‘les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a tal efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici’. Les despeses que la Fundació ha registrat durant l’exercici 2014 per aquest concepte són de 3.132,13 euros (14.544,13 euros a l’exercici 2013) no superant el límit del 15% establert per llei durant 2014 i 2013.

El Patronat de la Fundació no percep cap remuneració per la seves funcions, ni tampoc percep cap import en concepte de dietes associades a les mateixes.

12. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

Els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries són:

Tal i com s’estableix a l’article 3 del capítol 1 del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, es destinaran a la realització de fins d’interès general al menys el 70% de les següents rendes i ingressos:

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.

b) Les rendes derivades de la transmissió de bens o drets de la seva titularitat.

En el càlcul d’aquestes rendes no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa de bens immobles en les que l’entitat desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de la citada transmissió es reinverteixi en bens i drets en els que concorrin l’esmentat fet.

c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos. Les despeses realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, en el seu cas, per la part proporcional de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en quant que contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloent d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris o de l’objecte de l’entitat sense fins lucratius. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en el moment de la seva constitució o en un moment posterior.

Les entitats sense fins lucratius hauran de destinar la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.

El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici en que s’hagin obtingut les respectives rendes e ingressos i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici.

A continuació, es mostra la comparativa entre l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les despeses per finalitats estatutàries realitzades als exercicis 2014 i 2013:

Les partides més significatives d’ajudes atorgades en els exercicis 2014 i 2013, en compliment de les finalitats estatutàries de la Fundació, han estat les següents:

13. Informació sobre medi ambient 

La Fundació no té responsabilitats, actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa, si bé concedeix ajudes a fundacions amb finalitats relacionades amb el medi ambient. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments específics, en la present memòria dels comptes anuals, respecte a qüestions mediambientals.

Així mateix, no existeixen sistemes, equips o instal·lacions incorporats a l’immobilitzat material que tinguin el fi de minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient.

Durant els exercicis 2014 i 2013, la Fundació ha concedit ajudes per un import total de 20.000 euros a la Fundació Natura, que té com a finalitat la conservació de la diversitat biològica mitjançant la protecció, millora i restauració dels ecosistemes naturals, i que destina la major part dels seus recursos a l’execució de projectes de conservació del Patrimoni Natural.

14. Transaccions amb parts vinculades

Totes les operacions amb parts vinculades, realitzades durant els exercicis 2014 i 2013, han estat efectuades en condicions de mercat. A continuació, es desglossen els saldos i operacions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers:

Als exercicis 2014 i 2013 no s’han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament relacionades amb els saldos pendents anteriors.

15. Altra informació

15.1 Nombre de treballadors

A 31 de desembre de 2014 i 2013, la Fundació no tenia treballadors.

15.2 Canvis dels components de l’òrgan de govern

Durant l’exercici 2014, s’han produït els següents canvis dels components del Patronat:

 • Altes dels Srs. Antoni Santamans Olivé i David Parcerisas Vázquez com a vocals nats.
 • Baixa del Sr. Antoni Sansalvadó Tribó, qui va morir el passat 18 d’octubre de 2014, com a vocal nat.

15.3 Destí del patrimoni de l’entitat en cas de liquidació

Segons s’indica als Estatuts de l’Entitat:

“Article 54º. Destinació dels béns i drets fundacionals després de la liquidació de la Fundació.

54.1 Liquidació. La dissolució de la Fundació suposa la liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, a l’efecte del qual nomenarà un liquidador o una comissió liquidadora amb els poders necessaris per complir amb les seves funcions, o subsidiàriament el Protectorat.

54.2 Patrimoni romanent. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a una o més entitats sense ànim de lucre, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, que decideixi el Patronat. En tot cas, l’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzat pel Protectorat abans de la seva execució.”

El Patronat o l’òrgan encarregat de la liquidació de la Fundació vetllarà perquè l’entitat sense ànim de lucre que rebi el romanent sigui, en tot cas, una entitat del mecenatge a efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

16. Fets posteriors al tancament

En el període transcorregut amb posterioritat al tancament de l’exercici 2014 fins la data de formulació d’aquests comptes anuals, no s’ha produït cap esdeveniment no descrit en les Notes d’aquesta memòria que tingui efectes significatius en els comptes anuals de la Fundació.

< Construint el futur Comptes anuals i auditoria >