castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

La nostra activitat

Els socis són la base de Caixa d’Enginyers. Per aquesta raó, l’Entitat destina els recursos necessaris per poder millorar els serveis que se’ls ofereix en els diferents segments comercials, adaptant-se i donant resposta a les seves necessitats.

Com ja ha passat en els últims anys, Caixa d’Enginyers ha continuat creixent durant el 2015 i ha augmentat les seves xifres d’activitat, el seu volum de negoci i, sens dubte, el nombre de socis que ha dipositat la seva confiança en l’Entitat.

Els socis són la base de Caixa d’Enginyers. Per aquesta raó, l’Entitat destina els recursos necessaris per poder millorar els serveis que se’ls ofereix en els diferents segments comercials, adaptant-se i donant resposta a les seves necessitats.

Com ja ha passat en els últims anys, Caixa d’Enginyers ha continuat creixent durant el 2015 i ha augmentat les seves xifres d’activitat, el seu volum de negoci i, sens dubte, el nombre de socis que ha dipositat la seva confiança en l’Entitat.

 

4.2.1 Segmentació comercial

La segmentació comercial en la gestió de l’Entitat li permet continuar treballant per assolir l’excel·lència del servei prestat, mitjançant l’adaptació de la proposta de serveis a les necessitats financeres i asseguradores de seus socis.

BANCA UNIVERSAL

A les oficines de Caixa d’Enginyers estan integrats els serveis de Banca Universal de Caixa d’Enginyers, dels quals també formen part els serveis d’accés remot (Banca TELEFÒNICA, Banca ONLINE i Banca MÒBIL).

La segmentació comercial en la gestió de l’Entitat li permet continuar treballant per assolir l’excel·lència del servei prestat, mitjançant l’adaptació de la proposta de serveis a les necessitats financeres i asseguradores de seus socis.

BANCA UNIVERSAL

A les oficines de Caixa d’Enginyers estan integrats els serveis de Banca Universal de Caixa d’Enginyers, dels quals també formen part els serveis d’accés remot (Banca TELEFÒNICA, Banca ONLINE i Banca MÒBIL).

 

BANCA PERSONAL

Els Gerents de Comptes de l’Entitat adeqüen les inversions i els plans d’estalvi a les necessitats de cada soci i els adapten segons el seu perfil de risc, l’objectiu de l’estalvi o de la inversió, l’horitzó temporal i els escenaris econòmics. Gràcies a això, els socis poden gaudir d’uns serveis financers i asseguradors personalitzats.

A finals de 2015, l’Entitat comptava amb 75 Gerents de Comptes de Banca Personal i prop de 20.000 socis feien ús d’aquest servei personalitzat.

BANCA INSTITUCIONAL

Caixa d’Enginyers col·labora amb diverses institucions acadèmiques i professionals, contribució que es materialitza mitjançant l’establiment de múltiples convenis de col·laboració. Gràcies a això, l’Entitat disposa d’una oferta de serveis i productes específics per a cada un dels sectors i per als estudiants o professionals representats per aquestes institucions (col·legis professionals, universitats, etc.).

Els 17 nous convenis de col·laboració amb col·legis professionals, associacions i institucions acadèmiques (universitats) signats el 2015 situen en un total de 202 els convenis firmats per l’Entitat. A través d’aquests convenis, Caixa d’Enginyers ha arribat a, aproximadament, 50.000 nous professionals i estudiants.

Al llarg de 2015, s’han realitzat més de 80 activitats en col·laboració amb universitats, escoles, col·legis i associacions. Paral·lelament, pel que fa a Institucions Públiques, s’han assolit acords rellevants amb diverses associacions i organismes públics, entre els quals es troben l’Ajuntament de Molins, l’Ajuntament de Màlaga o la Generalitat de València.

Caixa d’Enginyers ha firmat diferents convenis amb entitats com Cecot, Unió de Pagesos, Associació de Joves Empresaris de Girona a Catalunya, CAEB (Confederació Associacions Empresarials de Balears) a Palma de Mallorca, PIMEC, PIMEM o l’Associació del Terciari Avançat d’Alacant, amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria, els nous empresaris i les pimes. També ha establert nous convenis amb escoles, associacions professionals i universitats en ubicacions on Caixa d’Enginyers no disposa d’oficina presencial com, per exemple, Tarragona, Manresa o Màlaga; d’aquesta manera, l’Entitat es fa visible en aquest territori i permet la captació de nous socis.

NEGOCI MAJORISTA

L’àrea de Negoci Majorista s’ofereix a través de les àrees responsables del finançament corporatiu i té per objectiu donar valor a inversors institucionals, a corporacions, a administracions públiques, a companyies asseguradores i a altres entitats financeres.

Durant els seus dos anys de funcionament, el servei ja ha donat els seus primers fruits dinamitzant i aprofitant sinergies entre les diferents àrees de
Caixa d’Enginyers. Un exemple d’això ha estat la participació en operacions en el mercat primari d’emissió de bons corporatius, donant finançament a corporacions o obrint noves línies de negoci amb altres entitats financeres en l’àmbit de la intermediació d’actius financers.

 

BANCA A EMPRESES

El 2015 ha estat l’any de la consolidació del servei de Banca a Empreses a Caixa d’Enginyers. Aquest servei, iniciat el 2013, ofereix un ampli ventall de productes diferenciats per al finançament de les pimes.

Actualment, s’està donant aquest servei a més de 8.000 empreses associades a l’Entitat.

 

 

4.2.2 Investigació i desenvolupament

En la línia dels últims exercicis, el Grup Caixa d’Enginyers ha continuat mantenint, durant l’exercici 2015, una forta inversió en tecnologia com a factor clau en la personalització dels serveis als seus socis, una millora de la qualitat de la seva gestió i el compliment del nou marc regulador i normatiu.

L’àrea de Sistemes d’Informació i Tecnologia continua amb la implantació del programa de transformació tecnològica del Grup Caixa d’Enginyers, en línia amb el seu Pla Estratègic 2012-2015 i amb les línies mestres del nou Pla Estratègic per als exercicis 2016-2019, que té per objectiu assolir millores significatives en els seus sistemes d’informació, facilitar la transformació digital i innovar en els seus processos de negoci.

Dins de les actuacions més rellevants dutes a terme durant l’exercici 2015 pel que fa a infraestructures i sistemes, cal destacar la finalització de la fase de prova de concepte de la nova arquitectura per al “core” bancari i els projectes executats del pla director d’arquitectura de xarxa i comunicacions, que inclouen la implantació del nou disseny modular a la nostra xarxa interna LAN, la renovació d’equips i elements de xarxa i la millora en les comunicacions WAN amb els nostres proveïdors principals de serveis. També cal destacar la renovació de les cabines d’emmagatzematge de dades per a aplicacions de negoci i continguts d’àmbit col·laboratiu i personal.

 

Així mateix, una gran part de la inversió realitzada en Tecnologies de la Informació, durant l’exercici 2015, s’ha destinat a donar resposta al nou marc regulador europeu del sector financer, que ha requerit un important nivell d’esforç i recursos per poder adaptar i evolucionar els sistemes. En aquest sentit, s’han buscat sinergies entre les diferents necessitats i s’ha aprofitat per renovar les aplicacions que suporten els processos de control i reporting als organismes supervisors, com és el cas de la CIR del Banc d’Espanya, el Sistema de Prevenció de Blanqueig de Capitals, el reporting al Banc d’Espanya i al Banc Central Europeu, així com la reforma del sistema de liquidació del mercat de renda variable.

Durant l’exercici 2015, l’Entitat ha desenvolupat altres projectes destacables a banda de les accions que s’han descrit en matèria de sistemes d’informació, amb l’objectiu de millorar l’oferta de serveis als seus socis, la reducció del risc operacional i/o l’increment de l’eficiència operativa.

• Desenvolupament tecnològic de nous productes i serveis per al soci.

• Millores en la contractació a través de la   Banca ONLINE.

• Selecció i adquisició d’una nova plataforma, Calypso, per a la gestió del front to back en l’àmbit dels mercats financers i tresoreria.

• Ampliació del contingut i capacitat del datawarehouse corporatiu, que s’ha convertit al repositori de dades de referència per als sistemes de control i reporting a organismes reguladors. A més, s’ha iniciat la definició i construcció d’un datamart i dashboards associats per millorar la planificació i seguiment dels objectius comercials.

• Incorporació de sistemes de monitoratge avançats per a la gestió dels centres de servidors que conformen un incipient núvol privat, implementant la nova versió de VMware (5.5 Enterprise) amb el mòdul d’Operations Management.

• Inicia d’importants projectes estratègics per a la millora de l’eficiència operativa i del servei al soci, que es preveu finalitzar i passar a producció durant els exercicis 2016 i 2017. En concret, Caixa d’Enginyers està treballant en els projectes següents:

 

 

 

 

4.2.3 Canals i xarxes

Caixa d’Enginyers considera important disposar de diversos canals que li permetin garantir un servei i una comunicació de qualitat amb els seus socis. L’Entitat treballa per assegurar una comunicació totalment flexible i senzilla per tal de constituir així una experiència única per a tot soci.

En aquest sentit, continua apostant fermament per la Banca Digital, completa i accessible des d’ordinadors, telèfons i dispositius mòbils (smartphones i tauletes):

• Banca ONLINE

• Banca TELEFÒNICA

• Banca MÒBIL

Durant tot l’any, pel que fa a la contractació on-line, s’ha millorat el circuit de contractació de comptes de valors i fons d’inversió i s’ha incorporat la possibilitat de contractar dipòsits a termini a través de la nostra Banca ONLINE. A més, l’Entitat ha continuat aplicant millores en els altres canals de comunicació existents.

També el 2015, Caixa d’Enginyers ha treballat en la nova app Banca MÒBIL, el llançament de la qual va tenir lloc el març de 2016, i en una nova web de fons d’inversió, EnginyersFONS.com, que incorpora tota la informació de la gestora Caixa d’Enginyers Gestió i dels fons, així com la possibilitat de contractar on-line aquests productes.

Amb aquestes iniciatives, l’Entitat dóna resposta a les demandes dels socis: ser soci d’una entitat multiplataforma en què ell escull en cada moment el canal que més l’interessi.

Tot seguit es presenten dades relatives a l’ús d’aquests canals de comunicació per part dels socis.

 

 

 

< Missió, visió, valors i eixos estratègics Estructura organitzativa >