castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Socis

 

PRODUCTES I SERVEIS ALS SOCIS

Per a Caixa d’Enginyers, satisfer les expectatives dels seus socis és un aspecte clau. És per això que continua destinant esforços en matèria de desenvolupament tecnològic amb la voluntat de millorar els serveis que ofereix als socis, alhora que incrementar el nombre de persones a qui l’Entitat pot arribar.

6.2.1 Comptes i dipòsits

Com està fent l’Entitat en els últims anys, durant el 2015 ha seguit mantenint el caràcter conservador en els productes que ofereix als seus socis i ha destinat esforços per reforçar la contractació de productes en línia. 

Conscients que és imprescindible l’acompliment normatiu, i d’acord amb la legislació vigent en matèria de transparència que comporta una millora de la informació (Circular 5/2012 del BDE), l’Entitat ha adaptat la cartera de productes pensant en la millor oferta per als seus socis.  

Una mostra d’això és l’actualització anual dels productes de dipòsit a termini, que ha permès, a més de l’adaptació a la situació del mercat, oferir rendibilitats interessants als socis. El 2015, s’han realitzat les emissions de productes estructurats següents: 

• Estructurat EuroIberian 24 (3 emissions)

• Estructurat Selecció 36

• Estructurat Value 24 (4 emissions)

• Estructurat Triplex (2 emissions)

 

6.2.2 Serveis de finançament

El 2015, Caixa d’Enginyers ha seguit treballant per cobrir les necessitats de finançament dels socis i dels seus projectes; per aquest motiu, ha incrementat els productes financers que posa a la seva disposició (préstecs hipotecaris, préstecs personals, pòlisses de crèdit i avals).

En l’àmbit hipotecari, i com ja és tradicional, l’Entitat ofereix als seus socis una de les modalitats hipotecàries més competitives del sector, amb excel·lents condicions financeres i de terminis. El 2015, la Hipoteca Llar, destinada al finançament de la compra de l’habitatge habitual, ha arribat a la xifra de 393 operacions formalitzades per un total de gairebé 65 milions d’euros.   

Durant l’exercici, la cartera de crèdit als socis ha crescut un 2,12%, la qual cosa representa un augment de la cartera de crèdits de 30,4 milions d’euros en contraposició amb el comportament del sector, que ha caigut de mitjana en les seves xifres un 4,35%. Aquesta dada destaca la vocació clara de servei als seus socis de l’Entitat. 

Caixa d’Enginyers vetlla contínuament per mantenir les millors propostes de finançament a favor dels socis i adequa regularment els tipus d’interès, les comissions, etc. que s’apliquen en les operacions, de manera que siguin preferents del mercat. 

 

 

FINANÇAMENT A L’EMPRESA

Durant aquest exercici, l’Entitat ha anat perfeccionant i consolidant la Banca d’Empresa, que ha registrat un increment en el volum d’inversió creditícia del 14% respecte a l’any anterior. El 2015 el servei s’ha estès al conjunt de places on l’Entitat té presència.

Els productes financers que Caixa d’Enginyers ofereix a les empreses van des de préstecs per al finançament d’inversions, amb terminis d’amortització adaptats als ritmes de recuperació de la inversió finançada, fins a crèdits per a circulant, passant per pòlisses comercials i d’avançaments de factures i subvencions, les línies ICO de finançament a empreses i emprenedors i els microcrèdits d’IFEM a la innovació i a l’emprenedoria, aquests últims a Catalunya. També s’estudien totes les possibilitats d’avals financers, econòmics i tècnics.

A aquesta oferta de finançament s’afegeixen la resta de serveis ja disponibles actualment per a les empreses com són assegurances, gestió de tresoreria, productes financers en condicions privilegiades per als empleats de les empreses, el Pla 10 Directius, etc., amb els quals Caixa d’Enginyers acumula una sòlida experiència i reputació. 

La gamma de productes de finançament empresarial  s’ha ampliat mitjançant l’adjudicació en exclusiva de la línia de finançament a pimes a Catalunya IFEM Creixement, de 30 milions d’euros, que atorga finançament a les pimes per a operacions d’inversió i circulant per imports que van des de  500.000 € fins a 2.500.000 €. Aquesta línia de crèdit està cofinançada per Caixa d’Enginyers i l’Institut Català de Finances, que disposa de fons de la UE del programa JEREMIE. Així mateix, s’estan desenvolupant nous productes per als nostres socis i empreses en l’operativa d’estranger, cobertures, descomptes comercials, etc.

PROGRAMA IMAGINA

Caixa d’Enginyers disposa de diverses modalitats de préstecs adreçats a estudiants per al finançament d’estudis en escoles i universitats públiques.

Així mateix, l’Entitat continua adherida, per tercer any consecutiu, al conveni subscrit amb “L’agència d’ajuts universitaris i de recerca” (AGAUR) per al finançament d’estudis universitaris i de postgrau en totes les universitats públiques catalanes.

S’està treballant per poder disposar, pròximament, de noves modalitats de préstec ajustades a les necessitats dels estudiants amb la finalitat de facilitar, en tot moments, les millors condicions de finançament per als cursos de grau i postgrau.  En aquest sentit, l’Entitat ha iniciat converses amb diferents comunitats autònomes de l’Estat per implementar aquests productes en les seves universitats públiques. 

 

 

 

 

El gener de 2014, Caixa d’Enginyers va firmar un acord d’adhesió al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Aquest organisme va ser creat el 2013 seguint una de les directrius recomanades pel Memoràndum d’Enteniment (MOU, Memoràndum of Understanding), signat el juliol de 2012 entre el Govern d’Espanya i l’Eurogrup. En el MOU, s’encarregava al Govern espanyol la promoció d’allò que, actualment, és l’objectiu del MARF: obrir noves vies de finançament per a petites i mitjanes empreses, addicionals a les pròpies del sistema bancari, per tal que flueixi el crèdit a l’economia global.

El MARF disposa de tres figures principals: les entitats financeres i empreses de serveis d’inversió autoritzades (Membres), les persones jurídiques amb experiència en l’assessoria d’empreses per a l’emissió de valors en els mercats (Assessors Registrats) i les entitats autoritzades a prestar Serveis d’inversió a tercers (Entitats Mediadores). Caixa d’Enginyers s’adhereix com a membre del mercat per tal de participar sota la figura més àmplia tant en el mercat primari com en el secundari.

A través d’aquesta adhesió,
Caixa d’Enginyers fa un pas endavant en la recerca de solucions de finançament alternatives al crèdit bancari, sobretot per a aquelles petites i mitjanes empreses que per les seves característiques tenen dificultats per complir els requisits d’accés al mercat AIAF de renda fixa.

 

 

 

6.2.3 Sistemes de pagament

L’any 2015 ha estat marcat per l’adaptació a la Llei 08/2014, que ha suposat la redefinició de la gamma de productes de l’Entitat. Una gamma adaptada no només als requeriments legals, sinó, sobretot, a les necessitats dels nostres socis.

En aquest sentit, Caixa d’Enginyers ha dotat de noves cobertures a la targeta Visa Premier sense cap cost addicional per al soci. La targeta ofereix una assegurança específica per les compres realitzades, sempre que el seu import superi els 60 euros, així com una assegurança en cas de ser víctima d’un atracament quan es fa una disposició d’efectiu.

Així mateix, durant el 2015 hi ha hagut un canvi en les polítiques de disposicions d’efectiu arran de l’aprovació de la taxa per accés a caixers (Access Fee), que ha suposat la definició, per part de l’entitat propietària dels caixers, d’una comissió d’accés als mateixos per disposició d’efectiu per als no clients.

Davant d’aquesta situació, i amb la voluntat d’oferir el millor servei als seus socis, Caixa d’Enginyers ha establert una sèrie d’acords amb altres entitats perquè els seus clients puguin realitzar fins a
5 disposicions d’efectiu en caixers sense cap cost. En l’actualitat, l’Entitat continua treballant per ampliar la xarxa de caixers.
 

Amb l’objectiu de dotar de més seguretat les compres realitzades en l’entorn on-line, s’ha implantat un nou sistema que permet millorar la identificació del titular en les seves compres per Internet. Aquest nou sistema està disponible per a totes les compres que s’efectuïn en comerços electrònics segurs identificats amb els distintius Verified by Visa o MasterCard SecureCode.

En aquesta mateixa línia continuem apostant pel nostre Programa CardBenefit, que proporciona més seguretat a les nostres targetes gràcies a la tramesa de SMS gratuïts que informen el soci de les operacions realitzades tant en entorn nacional com internacional i ofereix la màxima cobertura davant d’operacions fraudulentes.

 

 

 

6.2.4. Productes d’inversió

Amb l’objectiu d’oferir als seus socis un ampli ventall de productes d’inversió, Caixa d’Enginyers analitza de forma contínua les oportunitats que ofereixen els mercats financers. En el procés de creació i desenvolupament d’aquests productes, l’Entitat s’ajusta als requeriments d’inversió dels socis per tal d’oferir diferents solucions d’inversió amb o sense protecció del capital i amb diferents alternatives de rendibilitat.  S’originen productes amb paràmetres estàndards per a solucions d’inversió de banca comercial i amb paràmetres a mida per a la banca personal i institucional.

El 2015, s’han desenvolupat un total de 10 productes estructurats en format dipòsit amb capital protegit, indexats a l’IBEX 35, Nikkei, S&P 500 i una cistella de valors de l’IBEX 35. L’import total gestionat, en aquest apartat, va ser de 54 milions d’euros.

A més, el 2015, es van originar i es van comercialitzar dues emissions de bons estructurats sense el 100% de capital garantit. Les emissions es van adreçar a socis de banca personal amb un patrimoni mínim determinat i sempre d’acord amb el seu perfil de risc i els seus coneixements financers, determinats segons el test d’idoneïtat i el test de conveniència de MiFID.

El febrer de 2015, l’Entitat va participar en l’OPV d’AENA com a Entitat Col·locadora associada a Norbolsa en el tram al detall de l’operació i va generar un total de més de 650 ordres entre els seus socis.

El novembre de 2015, Caixa d’Enginyers va participar com a Entitat Col·locadora associada a Norbolsa en la nova emissió d’obligacions bonificades d’Audasa, Autopistes de l’Atlàntic, Concessionària Espanyola. En aquesta emissió a 10 anys amb bonificació fiscal sobre les retencions a compte de l’IRPF, l’Entitat va generar un total d’ordres d’aproximadament 200 entre els seus socis de banca personal.

El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de Fons va registrar al tancament de 2015 un total de 644 carteres gestionades, la qual cosa representa un patrimoni gestionat total de més de
87 milions d’euros.

 

 

6.2.5. Gestió de la inversió

EEl Grup Caixa d’Enginyers manté una cartera d’inversions amb l’objectiu d’optimitzar la rendibilitat dels recursos financers de l’Entitat. La gestió de la cartera va subjecta a la política d’inversió de l’Entitat, per la qual cosa ha de complir contínuament uns límits de risc de crèdit, de risc de concentració, de risc de mercat i de risc de liquiditat. La gestió s’adequa a les directrius definides en el Comitè d’Actius i Passius i en el Comitè de Mercats.

L’activitat d’intermediació d’actius financers amb socis es fa sota el compliment rigorós de la normativa MiFID. Cada proposta d’inversió es filtra mitjançant el control del perfil del soci i el risc associat, i la informació comercial dels productes i serveis financers reflecteix la informació sobre els perfils de risc.

Caixa d’Enginyers participa en els mercats primaris i secundaris de deute públic i renda fixa corporativa, tant nacionals com internacionals, i en els mercats internacionals de derivats, tant europeus (MEFF, Eurex i LIFFE-Euronext) com nord-americans (Chicago Mercantile Exchange). 

A més, és membre del mercat AIAF de renda fixa espanyola; és membre del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF); té accés als sistemes i a les plataformes de liquidació més reconeguts com ara Iberclear, CADE, Euroclear o Cedel; és una entitat participant del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona (SCLBARNA); i és una entitat col·laboradora del programa d’emissions de deute de la Generalitat de Catalunya. A més, Caixa d’Enginyers potencia la liquidació de les operacions de finançament per la Cambra de Contrapartida Central MEFFRepo, la cambra de compensació per a operacions de finançament de valors de renda fixa (operacions simultànies). La liquidació d’aquestes operacions de finançament per aquesta cambra implica una reducció del risc de la contrapart, ja que la contrapartida amb la qual s’ha negociat l’operació és MEFFRepo en lloc de l’entitat financera.

Caixa d’Enginyers participa addicionalment, com a membre, en l’European DataWarehouse GmbH, la base de dades europea d’informació d’emissions de titulització, iniciativa del Banc Central Europeu amb l’objectiu d’incrementar la transparència d’informació del mercat de titulitzacions.

 

 

 

6.2.6 Negoci assegurador

L’Àrea d’Assegurances del Grup
Caixa d’Enginyers, integrada per Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU i Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, és l’encarregada de proveir solucions asseguradores i de previsió als seus socis. Els serveis que tenen els nostres socis a la seva disposició, a més de donar cobertura als riscos associats a la contractació dels diferents productes i serveis financers del Grup, també ofereixen solucions asseguradores completes en tots els rams. El negoci assegurador del Grup aprofita les sinergies que ofereix la complementarietat amb el negoci desenvolupat per l’entitat financera i la facilitat d’identificació i optimització de capacitats i coneixements en àrees com la gestió de les inversions i el control i la gestió de riscos.

El desenvolupament de productes propis en l’àmbit de les assegurances de vida i pensions ens permet oferir solucions adaptades a les característiques específiques dels nostres socis/clients per planificar la seva previsió i complementar les prestacions del sistema públic de pensions. L’Operador de Bancassegurances, a través d’acords amb les principals companyies del mercat, permet completar l’oferta asseguradora amb les cobertures necessàries per a un assegurament adequat dels riscos personals, patrimonials i de responsabilitat civil en l’àmbit privat i en el desenvolupament de l’activitat professional i empresarial.

Durant l’any 2015, les assegurances s’han consolidat en l’oferta de productes i serveis de Caixa d’Enginyers amb un creixement en la seva contractació del 29,1% respecte al 2014, una dada que demostra que s’està començant a collir el resultat d’una de les fites principals marcades per l’estratègia del Grup: posicionar-se entre els seus socis com l’entitat de referència en assegurances i previsió. En total, la cartera d’assegurances gestionada per l’Operador de Bancassegurances ha superat els 11,4 milions d’euros i ha crescut un 13,8% respecte al 2014, una xifra clarament superior a la del mercat, que per al conjunt d’entitats va ser  del 2,1%.

Caixa Enginyers Vida ha estat l’entitat que més ha crescut a Espanya durant el 2015 amb un increment del 98,23% en volum de primes totals respecte al 2014. Segons dades del rànquing que elabora “Total Seguro”, publicat per ICEA (Investigació Cooperativa d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions), és un creixement molt superior a la mitjana del sector, que és del 2,06%. En data 31 de desembre de 2015, els actius gestionats per Caixa Enginyers Vida van ascendir a un total de 369.471 milers d’euros (un 3,31% superior a l’any anterior). D’altra banda, durant l’exercici s’ha aconseguit un resultat del marge de solvència de
6.623 milers d’euros, que supera en un 112% l’import mínim exigit. 

 

 

 

6.2.7 Servei d’Atenció al Soci/Client

El Servei d’Atenció al Soci/Client, o en determinats casos el Defensor del Soci/Client, és el responsable de donar resposta a les queixes i a les reclamacions presentades adreçades a aquest Servei. Les esmentades competències queden recollides en el Reglament del Servei d’Atenció al Soci/Client del Grup
Caixa d’Enginyers.

Al llarg de 2015, s’han rebut i gestionat un total de trenta-cinc queixes i reclamacions, de les quals onze han estat resoltes a favor del Grup, cinc estan pendents de resposta per part de l’organisme al qual han estat presentades i vuit s’han resolt de manera favorable per al soci. Tres queixes i reclamacions han estat tancades per defectes en la forma.

Durant aquest exercici, a més, s’han resolt tres queixes o reclamacions pendents de l’exercici anterior: dues han estat resoltes favorablement per al Grup i una ha estat resolta de manera favorable al soci.

 

6.2.8 Comunicación

Caixa d’Enginyers promou una bona comunicació amb els seus socis com a base per establir una relació pròxima, transparent i de qualitat. Per això, ha mantingut la seva política de comunicar els fets més rellevants i les novetats del Grup de l’any amb múltiples publicacions en els mitjans de premsa. En concret, en el decurs de l’any 2015, s’ha publicat informació del Grup Caixa d’Enginyers a 875 articles dels principals diaris i revistes, la qual cosa representa un augment del 148% respecte a la mateixa activitat el 2014.

Així mateix, durant el 2015
Caixa d’Enginyers ha consolidat la presència iniciada el 2013 a les xarxes socials com a mitjà de comunicació amb els socis, amb presència actualment a Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google+ i Periscope, i ha aconseguit convertir-se en una de les primeres entitats financeres pel que fa al nombre de seguidors en relació amb el total de socis. Respecte al 2014, cal destacar un increment del 400% de seguidors a Twitter i un 20% a Facebook, a més del fet que Caixa d’Enginyers s’ha convertit en la primera entitat del país en utilitzar Periscope com a eina de comunicació amb els seus socis.

Caixa d’Enginyers ha apostat novament per la celebració de “Trobades Caixa d’Enginyers”, unes conferències temàtiques adreçades als socis basades en el debat i la interacció, durant les quals es discuteixen temes considerats d’interès. Aquestes trobades permeten conèixer, mitjançant el contacte directe amb els gestors d’inversions, quines són les perspectives i l’entorn dels mercats. Al seu torn, permeten potenciar la cultura financera del soci i adaptar el disseny dels productes a les seves necessitats.

Durant el 2015, Caixa d’Enginyers ha seguit col·laborant amb el Mercat de Capitals en l’organització de trobades en diferents ciutats espanyoles amb una doble finalitat: incentivar la relació àrea comercial-socis i potenciar la vocació del servei cap al soci. Els títols de les jornades que es van organitzar durant el 2015 van ser “Entre la deflació i la recuperació: escenari sostenible? Estratègies d’inversió” i “Borsa: oportunitats d’inversió en l’escenari actual”.

 

 

 

  

6.2.9 Ingenium Shopping

El projecte Ingenium Shopping, que va néixer l’exercici 2011, es basa en la constitució d’acords i convenis amb una selecció de firmes comercials per tal d’oferir condicions econòmiques avantatjoses als socis de la Cooperativa en les compres que facin en els seus establiments. Per poder gaudir d’aquestes condicions, és necessari que el soci realitzi el pagament amb una targeta de dèbit o de crèdit de Caixa d’Enginyers.  Actualment, hi ha mes de 130 establiments adherits distribuïts per tot l’àmbit nacional.

Al tancament de l’exercici 2015, Ingenium Shopping engloba 131 firmes comercials (121, el 31 de desembre de 2014) i la seva cobertura geogràfica està estesa a tot el territori espanyol. Durant el 2015, el nombre d’operacions ha estat de 214.472 respecte a les 180.713 de l´exercici 2014, la qual cosa suposa un creixement molt considerable del 18,68%. El volum de les compres realitzades pels socis de la Cooperativa ha passat dels 7.674.602 euros de l’exercici 2014 als 9.408.384 euros de l’exercici 2015, fet que representa un increment del 22,59%.

 

 

 

 

6.2.10 Generar valor per als socis

MOBILITAT

Una de les prioritats de Banca Digital el 2015 ha estat millorar i fer créixer el canal Banca MÒBIL. Aquest projecte ha permès consolidar Caixa d’Enginyers com una entitat que aposta per la digitalització i, al seu torn, ampliar el ventall de canals de comunicació i gestió de finances personals per als socis. Així doncs, l’Entitat els ofereix la possibilitat de triar, lliurement i a tota hora, l’ús del canal que els sigui més òptim, i garanteix que, sigui quina sigui la seva elecció, podran gaudir dels mateixos serveis amb una experiència d’usuari única.

A més, l’Entitat ha creat l’aplicació
Banc MOBILE per a smartphones i tauletes. La possibilitat de geolocalitzar caixers i oficines que estiguin pròxims a una ubicació o adreça concreta, incorporant, en el primer cas, la realitat augmentada (RA), és una de les funcionalitats més destacables i suposa avantatges en l’àmbit de la mobilitat. L’aplicació també incorpora una calculadora de divises, permet fraccionar les compres amb targeta des d’una simulació de quotes prèvia, així com realitzar totes les operacions principals de la Banca online. Així mateix, amb el seu accés directe a Enginyers BORSA, els usuaris poden consultar els principals mercats i tota l’actualitat financera. 

ACCESSIBILITAT I USABILITAT

Poder garantir l’accessibilitat i la usabilitat en els diferents canals de comunicació i servei és un compromís ferm de l’Entitat. Ja el 2012, el canal on-line de Caixa d’Enginyers va obtenir l’acreditació Euracert amb un nivell Doble A (AA) d’accessibilitat web segons estàndards WCAG 1.0 W3C/WAI, la qual cosa va certificar la seva facilitat i agilitat d’ús. Totes aquestes característiques permeten que els socis amb alguna discapacitat puguin accedir a la Banca ONLINE sense barreres.

D’aleshores ençà, Caixa d’Enginyers continua treballant per eliminar qualsevol barrera d’accés als diferents canals i portals de l’Entitat, amb la voluntat d’aconseguir així la certificació de tots aquests serveis. Mitjançant aquesta certificació, haurà acomplert l’objectiu de disposar de tota la seva Banca Digital 100% accessible i així millorar la usabilitat dels canals que engloba.

Amb aquesta finalitat, l’Entitat facilita als seus socis una targeta de coordenades de firma en format braille que permet a les persones amb discapacitat visual la possibilitat de fer qualsevol operació a través de Banca ONLINE, Banca MÒBIL i BancaTELEFÒNICA. Així mateix, el 2015 s’ha posat també a la disposició d’aquest col·lectiu una nova targeta de coordenades de firma en format macrocaràcters. D’aquesta manera, s’amplia el nombre de persones amb alguna discapacitat visual (disminució visual lleu, persones daltòniques, persones grans, etc.) que poden operar a través dels canals de l’Entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Equip humà Responsabilitat social i sostenibilitat >